Preskočiť na obsah

Slobodný prístup k informáciám

ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ, nezisková organizácia PREDNÁ HORA
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň

Založený ako nezisková organizácia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe Zakladacej listiny zakladateľov Ministerstva zdravotníctva SR  a  ZÁVISLOSTI s.r.o. Poprad.

Dňom 01.08.2005 zaregistrovaný rozhodnutím Krajského úradu v Banskej Bystrici pod č. OVVS/NO-39/2005    v zmysle ust. 11 ods.1 zákona č. 213/1997 o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2005 Z. z.  

Predmet činnosti a úlohy:

OLÚP, n.o. je špecializovaným zariadením ústavnej starostlivosti. 

V rámci zabezpečenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, na lôžkových oddeleniach poskytuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť :

  • pacientom so závislosťou od alkoholu a ostatných návykových látok,
  • pacientom so závislosťou od novodobých nelátkových závislostí,
  • pacientom chorým na patologické hráčstvo,
  • pacientom s akoukoľvek závislosťou súdom nariadenou ochranou odvykacou liečbou,
  • pacientom s duševným ochorením a iným respiračným ochorením

Orgány neziskovej organizácie:

  • Správna rada  OLÚP, n.o. 
  • Dozorná rada OLÚP, n.o. 
  • Riaditeľ OLÚP, n.o. 

Poskytovanie informácií:

V zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode informácií) je OLÚP n. o. povinnou osobou na sprístupňovanie informácií

1. Žiadateľ o sprístupnenie informácie môže informáciu požadovanú od OLÚP n.o. získať na základe podanej žiadosti o poskytnutie informácie.

2. Žiadosť je možné podať:

a. písomne: 

– prostredníctvom pošty

– osobným podaním v pracovných dňoch na sekretariáte – u osoby zodpovednej za príjem a evidenciu žiadosti t.j. asistentky riaditeľa (ďalej len asistentky)

– prostredníctvom faxu

– prostredníctvom elektronickej pošty

b. ústne: 

– osobne v pracovných dňoch v čase od 10.00 až 12.00 hod.

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií:

1. Žiadateľ je povinný podľa § 21 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám nahradiť materiálne náklady spojené so zhotovením kópie, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.2. Žiadateľ zaplatí za zhotovenie kópie listu:

– 1 strana formátu A3 =  0,15 EUR 

– obojstranne formát A3 =  0,30 EUR 

– 1 strana formát A4 =  0,10 EUR 

– obojstranne formát A4 =  0,20 EUR 

– 1 strana farebne formát A4 =  0,20 EUR 

– obojstranne formát A4 =  0,40 EUR 

3. Ak rozsah reprodukovaného materiálu sprístupňovaného žiadateľovi ako informácia si vyžiada zhotovenie reprodukcie treťou osobou, žiadateľ zaplatí náhradu výdavkov vo výške účtovanej touto treťou osobou za reprodukciu materiálu, balného a poštových poplatkov. 

4. Žiadateľ zaplatí, ak mu ústav sprístupní informáciu na nosiči dát: 
– CD ROM = 1,99 EUR 

5. Žiadateľ popri náhrade výdavkov podľa bodu 2 až 4 zaplatí náhradu výdavkov za doručenie informácie vo výške účtovanej poštou podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty

6. Žiadateľ zaplatí za obálky:
– C6 = 0,02 EUR
– C5 = 0,04 EUR
– dlhá (1/3) =  0,04 EUR
– C4  = 0,12 EUR 

7. Informácie zasielané elektronickou poštou, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

Informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie listu a odoslaním informácie spolu neprekročia 0,50 EUR, sú poskytované bezplatne.