Preskočiť na obsah

História

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora sa nachádza v historickej budove bývalého bulharského cára Ferdinanda Coburga (1861-1948), ktorú plánoval užívať ako svoje zimné sídlo. Víťazom projektu návrhu na výstavbu rezidencie sa stala budapeštianska firma Kondoras – Feledi, ktorá v roku 1911 urobila prvé prípravy na stavbu päťposchodovej budovy v polorenesančnom slohu, s južnou botanickou záhradou a ohrievaným jazierkom, so zaskleným nádvorím, monumentálnym schodiskom v hlavnom priečelí, s terasami a originálnym orlojom. Vlastná stavba bola začatá v roku 1912 a hrubá stavba dokončená roku 1914. Ferdinand I.,už ako excár, definitívne opustil Prednú Horu v roku 1944 spolu s ustupujúcou nemeckou armádou.

Po skončení II. svetovej vojny sa majetok po Ferdinandovi Coburgovi na Prednej Hore dostal pod osobitnú štátnu správu. Po roku 1948 bolo povereníctvom zdravotníctva rozhodnuté objekt na Prednej Hore prebudovať na tuberkulózne sanatórium.

1952

Tuberkulózne sanatórium

Začiatok činnosti tuberkulózneho sanatória.

1973

Reprofilizácia na protialkoholickú liečebňu

Reprofilizácia tuberkulóznej liečebne na protialkoholickú liečebňu s celoslovenskou pôsobnosťou.

1995

Pracovisko pre liečbu závislostí

Založené špecializované pracovisko pre liečbu závislostí od tvrdých drog a patologického hráčstva.

2000

Liečba závislostí od ilegálnych drog

Založené špecializované pracovisko pre liečbu drogových závislostí od ilegálnych drog.

2005

Nezisková organizácia

Transformácia organizácie zo štátnej príspevkovej organizácie na neziskovú organizáciu.

2006

Certifikát ISO 9001

Získanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001.

2008

Štatút špecializovanej nemocnice

Získanie štatútu špecializovanej nemocnice pre liečbu drogových závislostí na základe rozhodnutia MZ SR v odboroch psychiatria a medicína drogových závislostí.

2009

Obhájenie certifikátu

Obhájenie certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 na recertifikačnom audite s následným predĺžením platnosti certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 na ďalšie obdobie.

2010

Rekonštrukcia ubytovacej časti

Ukončenie rekonštrukcie ubytovacej časti s plnou lôžkovou kapacitou (max. 4 lôžka na izbe s vlastným hygienickým zariadením).

2011

Medzinárodná spolupráca

Nadviazanie medzinárodnej spolupráce so špecializovanou nemocnicou WOTUW Krakov (Poľská republika).

2012

Obhájenie certifikátu

Obhájenie certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 na recertifikačnom audite s následným predĺžením platnosti certifikátu systému manažérstva kvality na ďalšie obdobie Zavedenie vyšetrenia markera konzumácie alkoholu – CDT – do praxe v OLÚP, n. o. – prvenstvo v Slovenskej republike.

2013

Rozšírenie odborných činností

Rozšírenie odborných činností v ambulantnej zdravotnej starostlivosti Získanie osvedčenia o akreditácií pre výkon psychoterapeutickej praxe v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia Zavedenie vyšetrenia markera konzumácie alkoholu – EtG – do praxe v OLÚP, n.o. – prvenstvo v Slovenskej republike.

2014

Medzinárodná spolupráca

Nadviazanie medzinárodnej spolupráce so psychiatrickou liečebňou PATEB, s. r. o. Jemnice (Česká republika).

2015

Medzinárodná spolupráca

Pokračovanie v medzinárodnej spolupráci s WOTUW Krakov a PATEB, s. r. o. Jemnice, realizácia medzinárodného výskumu.

2016

Realizácia výskumu

Realizácia výskumu zameraného na účinok podpornej liečby na rýchlosť zotavovania pacientov z ochorení pridružených ku závislosti. Nadviazanie medzinárodnej spolupráce s Klinikou adiktológie 1. LF UK a VFN Praha (Česká republika).

2017

Medzinárodná spolupráca

Nadviazanie medzinárodnej a medziodborovej spolupráce so SCN SR pri DFNsP v Banskej Bystrici a Laboratóriom pre závislosti Univerzity Karolinska v Štokholme zo Švédska

2018

Medzinárodná a medziodborová spolupráca

Zahájenie medzinárodnej a medziodborovej spolupráce pri prevencii, liečbe a doliečovaní závislostí formou Prednohorských adiktologických dní – t.j. cyklicky konaného podujatia s cieľom budovania celospoločenskej  koordinovanej spolupráce pri znižovaní prevalencie závislostí a ich negatívneho vplyvu na kriminalitu, chorobnosť, ekonomiku, sociálnu sféru a podobne.

2019

Výstavba

Zahájenie výstavby novej ubytovacej kapacity pre účely rodinnej terapie, vzdelávacích a prednáškových aktivít.

2020

Telemedicína

Podpora finančnou dotáciou na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020 v projekte s názvom „Nové trendy a výzvy – Účinná komunikácia, výmena informácií a názorov na podporu cieľov protidrogovej politiky, diskusia a analýza vývoja v oblasti zneužívania drog na národnej a medzinárodnej úrovni prostredníctvom telemedicíny a videokonferencie“ prostredníctvom platformy Cisco Webex.