Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o.  je v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinný používať postupy určené ZVO.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. 
Sídlo: Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň
IČO: 37954920
DIČ: 2022037215
Banka: VUB
IBAN: SK80 0200 0000 0000 5523 7582
BIC  SWIFT kód SUBA SK BX
Štatutárny zástupca Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Hurajt
E-mail: olup@olup-prednahora.sk
Telefón: 00421 58 4866 111
Fax: 00421 58 4866 200

Záujemcovia, uchádzači, ktorí majú záujem o účasť v procese verejného obstarávania jednotlivých zákaziek, sa môžu zúčastniť zverejnených metód a postupov za predpokladu splnenia podmienok uvedených v oznámeniach a výzvach zverejnených OLUP, n.o..

(Ak od nás očakávate správu, kontrolujte si v e-mailovej schránke aj priečinok spam/nevyžiadaná pošta, nakoľko sa môže stať, že práve tam sa nachádza očakávaná pošta.)