Úvod » Kariéra

Kariéra

Výberové konanie – námestník tu

Voľné pracovné miesta: tu

Ak máte záujem pracovať v našom zdravotníckom zariadení, prosíme žiadosť o prijatie do pracovného pomeru posielať:

 •  poštou na adresu:
  OLÚP, n. o. Predná Hora 
  Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126 
  04901 Muráň 
 • alebo mailom : olup@olup-prednahora.sk


Vaša žiadosť o prijatie do zamestnania by mala obsahovať minimálne:
 

 • meno a priezvisko, adresa bydliska, príp. telefonický kontakt, e-mailová adresa 
 • pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate 
 • dosiahnuté vzdelanie, príp. odborná prax 
 • znalosti a zručnosti 


Súčasťou žiadosti môže byť:

 • profesijný životopis, príp. motivačný list 
 • dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov (v prípade neudelenia súhlasu žiadosť nebude zaradená do databázy uchádzačov o zamestnanie)


Vzor súhlasu dotknutej osoby:  Ako dotknutá osoba týmto v zmysle NariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojitosti so  Zákonom  č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov  udeľujem prevádzkovateľovi OLUP, n.o. Predná Hora, IČO 37954920  súhlas  so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania,  životopise a motivačnom liste, pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a pre účely ďalšieho spracovania vo vlastnej databáze po dobu  ……………. (doplniť – napr. jedného roka, šesť mesiacov a pod.) 

V ………………………..   dňa ………….                                         ………………………………………

                                                                                                      podpis dotknutej osoby

Na žiadosť odpovedáme spravidla do 10 pracovných dní e-mailom (ak je uvedený), príp. písomne.

V prípade voľnej pracovnej pozície  pri vyhlásení výberového konania je termín oznámený vhodnému uchádzačovi o zamestnania e-mailom (ak je uvedený),  príp. písomne.

Ďakujeme, že ste prejavili záujem pracovať v našej organizácii. 
Kontaktná osoba: 
Dagmar Bírová, referent PaM
Tel.: 058/4866140,111 
Fax: 058/4866200 
Mail: dagmar.birova@olup-prednahora.sk

Žiadosť o prijatie do zamestnania môžete zasielať aj v čase, keď naše zariadenie nemá zverejnené voľné pracovné miesta.

V OLÚP, n.o. Predná Hora sa môžete uchádzať o nasledovné pracovné miesta:

RaSa (sekretariát riaditeľa):

– námestníci úsekov sú menovaní do funkcií na základe výberových konaní
– asistentka riaditeľa

úsek liečebno-preventívnej starostlivosti (ULPS), úsek psychoterapeutickej starostlivosti (UPS) a úsek laboratórnej diagnostiky, kvality a vonkajších vzťahov (ULDgaQ):

– lekár
– psychológ
– pracovník pre činnostnú terapiu 
– psychologický laborant
– telovýchovný pedagóg
– lekár spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
– zdravotnícky laborant
– medicínsko – technický laborant
– špecialista v odbore klinickej mikrobiológie
– lekár – fyzioterapeut
– fyzioterapeut
– referent marketingu a vzdelávania
– administratívny pracovník pre sociálnu službu
– referent prvého kontaktu a príjmu pacienta

úsek ošetrovateľstva (UOŠ):

– asistentka námestníkov pre UOŠ a UPS
– vedúca sestra
– sestra – manažérka ošetrovateľskej starostlivosti
– registrovaná sestra
– praktická sestra
– dokumentačná sestra
– sanitár
– upratovačka

úsek ekonomicko-prevádzkový (EPU):

– vedúci ekonomického oddelenia
– vedúci liečebnej výživy a stravovania
– vedúci recepcie a vlastnej ochrany objektov
– referent PaM (personalistiky a mzdy) 
– finančná účtovníčka
– prevádzkový manažér stravovania
– kuchárka
– pomocnica v kuchyni
– robotník na údržbe
– robotník v práčovni
– záhradník
– pracovník vlastnej ochrany objektov

Kontaktná osoba: 
Dagmar Bírová, referent PaM 
Tel.: 058/4866140,111 
Fax: 058/4866200 
Mail: dagmar.birova@olup-prednahora.sk

Zamestnanecké výhody (benefity)

Pracovné prostredie a BOZP:
1. samostatné  pracovne  pre zamestnancov (max. 2 zamestnanci v pracovni)
2. samostatné  pracovné stanice na PC
3. neobmedzený prístup na internet
4. neobmedzená komunikácia cez intranet (vlastná e-mailová schránka)
5. sieťová verzia PC (prístup k dokumentácii podľa užívateľských práv, sieťové využívanie SW)
6. zmodernizované pracovne a šatne zamestnancov na každom oddelení
7. hygienická očista zamestnancov na konci riadnej pracovnej zmeny bez nadpracovania  prac. času


Finančné benefity:

1.Mzdový predpis, sociálny fond vypracovaný nad rámec zákonných nárokov v položkách:
–  neaktívna pohotovosť mimo pracoviska
–  odmena pri životnom jubileu (50 rokov veku)
–  motivačné zložky mzdy – odmeny podľa stanovených kritérií
–  tvorba sociálneho fondu nad zákonom stanovenú minimálnu výšku, čerpanie prostriedkov sociálneho fondu podľa interných zásad
2. dochádzkový bonus (2 x ročne)
– zamestnanecká súťaž
– príspevok v prípade kladného hospodárenia ústavu
3. príspevok na DDS (3. pilier v ING Tatry Sympatia, Stabilita) vo výške 2 % z hrubej mzdy všetkým zamestnancom

Ostatné benefity:
1. poskytnutie mobilného telefónu s preplatením zmluvného paušálu bez sledovania súkromných hovorov za minimálnu spoluúčasť (2 €)
2. možnosť využívať telefón – pevnú linku na súkromné účely s následným vyúčtovaním súkromných hovorov
3. možnosť používania služobného vozidla na súkromné účely
4. pružná pracovná doba na pracoviskách, kde to dovoľuje povaha vykonávanej práce
5. vopred presne rozvrhnutá pracovná doba u pracovných režimov na celý kalendárny rok
6. preventívne lekárske prehliadky u zamestnancov v skupine rizika 2 raz za 3 roky
7. poskytovanie OOPP na konci roka nad rámec predpísaných OOPP
8. zabezpečenie pitného režimu v hodnote 4 €/zam./mesiac
9. možnosť nákupu v bufete cez pracovnú dobu
10. umožnené sústavne vzdelávanie zamestnancov cez pracovnú dobu
11. pravidelné  interné vzdelávanie zamerané na mäkké zručnosti cez pracovnú dobu     
12. možnosť zvyšovania kvalifikácie zamestnancov uzavretím dohody o zvyšovaní kvalifikácie
13. realizácia sociálneho programu pre zamestnancov (narodeniny, svadba, narodenie dieťaťa, deň žien,  športový deň)
14. možnosť využitia knižnice, telocvične a posilňovne
15. kategorizované benefity – možnosť ich vlastného výberu

Možnosť kultúrno-spoločenského a športového vyžitia na Prednej Hore a v okolí:

– Expozícia Ferdinanda Coburga v poľovníckom zámočku na Prednej Hore

– rekreačný areál Predná Hora

– jazdecký klub pod planinou

– Národný park Muránska planina

– Muránsky hrad

– Múzeum Muráň

– Turisticko-informačné centrum Revúca

– Múzem Prvého slovenského gymnázia v Revúcej

– SNM Múzeum Betliar

– Ochtinská aragonitová jaskyna

– Dobšinská ľadová jaskyňa

– cyklomagistrála Slovenský kras

– turistické trasy v okrese Revúca 

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 14. novembra 2019.