Projekty a spolupráca

OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o projekte

Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora bol v tomto roku podporený finančnou dotáciou v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2020 v projekte s názvom „Nové trendy a výzvy – Účinná komunikácia, výmena informácií a názorov na podporu cieľov protidrogovej politiky, diskusia a analýza vývoja v oblasti zneužívania drog na národnej a medzinárodnej úrovni prostredníctvom telemedicíny a videokonferencie“.

Poskytovateľ finančnej dotácie:

Ministerstvo zdravotníctva SR

Poskytnutá dotácia:

40 000 EUR

Účel použitia finančnej dotácie:

 • Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia na realizáciu aktivít a činností v psychiatrickej, psychologicko-psychoterapeutickej, sociálnej starostlivosti a podpora aktívneho životného štýlu závislých osôb prostredníctvom technológií (telemedicína, videokonferencie).
 • Realizácia odborných telestretnutí pracovníkov pôsobiacich v drogovej problematike prostredníctvom telemedicíny a videokonferencií.
 • Príprava a realizácia informačného materiálu pre odbornú verejnosť a pacientov aktuálne v liečbe s cieľom pomôcť pri znovu zaradení sa do spoločnosti po ukončení liečby aj pacientom, ktorí majú problémy so zvládaním abstinencie v nechránenom prostredí.

Realizácia projektu:

08/2020 – 11/2020

Výstupy projektu:

 • Realizácia odborných stretnutí pracovníkov pôsobiacich v drogovej problematike prostredníctvom telemedicíny, telepsychiatrie,  telepsychoterapie a videokonferencií,
 • Realizácia prednášok v rámci primárnej prevencie formou online,
 • Realizácia doliečovacích skupín formou online,
 • Realizácia rodinných terapií
 • Mítingy AA, NA
 • Metodická príručka o drogovej závislosti pre zamestnancov štátnej správy,
 • Metodická príručka o drogovej závislosti pre pedagógov,
 • Edukačný materiál pre nácvik sociálnych zručností.

Cieľová skupina projektu:

 • Pacienti aktuálne v liečbe závislých od alkoholu a iných návykových látok počas špecializovanej lôžkovej starostlivosti.
 • Odborná zdravotnícka verejnosť: ambulantní psychiatri a pedopsychiatri, pediatri a dorastoví lekári, praktickí lekári pre dospelých, pracovníci SK-Lab. s.r.o. Lučenec, psychológovia, zdravotné sestry.

Miesto realizácie projektu:

 • OLÚP, n. o. Predná Hora

Bc. Lucia Oravec Koreňová

Referent marketingu a vzdelávania

Zverejnené 5. júna 2019.
Upravené 21. septembra 2021.