Úvod » Naša činnosť » Projekty a spolupráca

Projekty a spolupráca

V roku 2018 sme vypracovali a realizovali projekt „Výmena skúsenosti a šírenie dobrej praxe v oblasti riadenia kvality služieb pre užívateľov psychoaktívnych látok”. Štandardy zahrňujú nielen  správne vykonanie určitých výkonov s overenou účinnosťou, ale tiež manažérske a organizačné zaistenie služby, jej dostupnosť, očakávanie pacienta/klienta, zapojenie do siete ďalších služieb a pod. Štandardy budú slúžiť: Odborným komunitám- záujmom odborníkov je upevnenie kvalitného výkonu povolania a dobrej praxe, či postup lége artis.  Štátnym a verejným správam – intervencie štátu do oblasti kvality zdravotníckych a sociálnych služieb – štát zaručuje svojim občanom prístup k adiktologickým službám v miestnej dostupnosti (accessibility) a finančnej dostupnosti (affordability). Medzinárodným a medzivládnym organizáciám – na svetovej scéne je to predovšetkým WHO, ktorá štandardy propaguje s cieľom preniesť dobrú prax z vyspelých krajín do menej vyspelých a prispieť tak k zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva. Užívateľom služieb – vo vyspelej Európe ide o významný trend, podporovaný Európskym regionálnym úradom WHO, ktorý vyjadruje zásadu „orientácie služieb na pacienta alebo klienta“ a presvedčenie, že „hlas a voľba užívateľa“ (users vice and choice), sú pre poskytovanie služieb rovnako smerodajné ako odborné a ekonomické hľadisko.

Spolupráca a partnerstvo patrí medzi tradične významnú oblasť činnosti OLÚP, n. o. Predná Hora. Cieľom a zámerom domácej i  medzinárodnej spolupráce je zriaďovanie siete partnerstiev a nástrojov vzájomnej spolupráce partnerov protidrogovej politiky pre všetky kategórie zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov s cieľom nadviazať skúsenosti dobrej praxe v oblasti  štandardov liečby závislosti v rámci EU.

 1. Klinika Adiktologie 1. LF a VFN Apolinářská 4, Praha,
 2. Psychiatrická liečebňa Červený dvůr,
 3. Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR,
 4. Psychiatrická klinika LF. UPJŠ a FNLP v Košiciach,
 5. OZ Odyseus Bratislava,
 6.  OZ Prima Bratislava,
 7. OZ Storm Nitra,
 8. CPLDZ Košice,
 9. CPLDZ Hraničná Bratislava,
 10. CPLDZ Banská Bystrica,
 11. CPLDZ Žilina.

Spolupráca OLÚP, n. o. Predná hora s Múzeom vo Svätom Antone

Spolupráca medzi OLÚP, n. o. Predná Hora a Múzeom vo Svätom Antone úspešne pokračovala aj v roku 2018. Prehliadka expozície je aj naďalej určená pre všetkých pacientov OLÚP, n. o. Predná Hora, ich rodinných príslušníkov, účastníkov doliečovania (A,G, N – kluby) ako aj širokú verejnosť.

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 18. júna 2019.