Úvod » Ochrana súkromia

Ochrana súkromia

Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o. Predná Hora dňom 25. 05. 2018 ustanovil zamestnanca zodpovedného za monitorovanie súladu ochrany osobných údajov dotknutých fyzických osôb s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojitosti so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
 
Odborný liečebný ústav psychiatricky n. o. Predná Hora 
Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126
049 01  Muráň
IČO: 37954920


Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
Mgr. Katarína Ďurejová
Kontakt: +421 58 4866 162
Email: zodpovednaosoba@olup-prednahora.sk

Korešpondenčná adresa na doručovanie písomností je totožná s adresou prevádzkovateľa.

Ďalšie informácie:

  • informačná povinnosť pre zamestnancov tu
  • žiadosť o uplatnenie práv tu.
  • informačná povinnosť prevádzkovateľa – pacienti/ klienti tu
  • informačná povinnosť prevádzkovateľa – iná fyzická osoba tu
  • žiadosť o uplatnenie práv – pacienti/ klienti tu.
  • uchádzač o zamestnanie tu
  • fotografovanie, akcie tu

Zverejnené 11. apríla 2019.
Upravené 22. apríla 2021.