Preskočiť na obsah

Liečebno-telesná výchova

Zdravotná a integrovaná telesná výchova so zameraním na zdravie a pohyb v komplexnej prevencii závislosti.
Vybudovali sme a zaviedli do praxe koncepciu komplexnej prevencie a liečby závislostí. V rámci psychoterapeutickej stratégie bola do harmonogramu terapeutických aktivít zaradená aj liečebná telesná výchova v komplexnej starostlivosti o pacienta. 

V rámci spomínanej stratégie patrí medzi naše hlavné ciele zlepšiť:

V rámci spomínanej stratégie patrí medzi naše hlavné ciele zlepšiť: Primárnu prevenciu – hlavnou úlohou je vykonávanie prednášok školám o závislostiach a prevenciách závislosti. Šport je jednou z aktivít, vďaka ktorej sa predchádza užívaniu drog a rizikám s tým spojenými. Žiaci tak športom nielen vyplnia voľný čas ale sú aj motivovaní k pohybu a pravidelným športovým aktivitám.

Sekundárnu prevenciu – zdravotná telesná výchova, integrovaná telesná výchova  a fyzioterapia. Sekundárnou prevenciou sa rozumie prevencia pre pacientov v liečbeV rámci liečenia je povinnou aktivitou pre pacientov liečebná telesná výchova, ktorá je zameraná na starostlivosť o funkčnú a fyzickú stránku pacienta. Jej hlavnou úlohou je prinavrátenie fyzického zdravia a zlepšenie fyzickej kondície počas liečby a tým aj motivácia k športovaniu v abstinencii po liečbe. LTV je jedným z modelov, ako naučiť pacientov predchádzať nudnému/ stereotypnému spôsobu života a zamerať sa na efektívne trávenie voľného času.

Terciárnu prevenciu – doliečovanie – abstinujúca rodina a šport. Terciárna prevencia je venovaná rodinným príslušníkom pacientov a pacientom v doliečovaní. Šport by mal byť pre nich jednou z motivácii ako abstinovať.

Odoberáme závislosť od drog, ale ponúkame kvalitnú náhradu vo forme športu.

Povinná LTV prebieha 2 x do týždňa. Pacienti so záujmom o rozšírené hodiny LTV majú možnosť, sa dodatočne (1x týždene) prihlásiť na dobrovoľnú skupinu LTV/FMS (Functional Movement Screen), kde každý účastník tejto aktivity podstúpi vstupný a výstupný diagnostický screening. 
LTV sa vykonáva v interiéri (telocvičňa, posilňovňa) ako aj v exteriéri (športoviská v areáli OLÚP, n.o.).

Pacient na posilňovacej liečbe

Pacient sa podrobuje liečebnému režimu v takom rozsahu ako na základnej liečbe, platí pre neho bodovací poriadok. Zúčastňuje sa ranných komunít, na psychoterapeutických programoch, na pracovnej rehabilitácii a na rozcvičkách, píše si denník. Je oslobodený od písania tém z racionálnej a tematickej skupiny, životopisu, úvah a hodnotenia liečby. Pacient má v priebehu posilňovacej liečby v čase osobného voľna od 15:40  do 17:00 hod umožnené priepustky do areálu liečebne (mapka areálu je vyvesená na oddelení).

Pacient má počas posilňovacej liečby povolenú 1x 6-hodinovú priepustku mimo areál liečebne. Požiadavku na takúto priepustku podáva prostredníctvom pacientskej spolusprávy v predchádzajúci deň.

Posilňovacia liečba je pre abstinujúceho pacienta možná najskôr o 6 mesiacov po ukončení základnej liečby, následne počas abstinencie jedenkrát v roku (na základe odporúčania psychiatra, schvaľuje zdravotná poisťovňa).

Relaxačno – športový areál

Športový areál zahŕňa:
– 2 multifunkčné ihriská s umelým trávnatým povrchom, oplotením, mantinelmi a osvetlením, určené na kolektívne športové aktivity (malý futbal, nohejbal, volejbal, hádzaná, streetball, floorbal, tenis)
– atletickú dráhu
– krytú tribúnu (s kapacitou 120 – 150 miest)
– kyslíkový chodník s vonkajšími fitness prvkami
– plochy (petang, stolný tenis, badminton, šachy)
– oddychovú zónu (lavičky, 3 altánky vybavené mobiliárom s 1 krytým ohniskom)
– okolité zatrávnené plochy až po parkovú zónu

Na kyslíkovom chodníku sa nachádza 10 stanovíšť (vonkajších fitness prvkov), zameraných na rozvoj vytrvalostných, silových a koordinačných schopností. Jeho súčasťou sú aj 2 bežecké dráhy
Kratšia, ktorá lemuje jednotlivé vonkajšie fitness prvky (300 m) a dlhšia, ktorá prechádza celým športovým areálom (800 m).