Preskočiť na obsah

Vyšetrovacie a liečebné zložky

Poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti je realizované aj v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ) v odboroch:

  • klinická biochémia s hematologickou zložkou
  • fyziatria a liečebná rehabilitácia

SVaLZ zabezpečujú dostupnosť všetkých rutinných laboratórnych vyšetrení potrebných pre správnu diagnostiku a liečbu pridružených ochorení, ktorými pacienti liečení u nás pre závislosti môžu zároveň trpieť.

Pri nástupe na liečbu realizujeme u každého pacienta vstupný laboratórny screening, zameraný na choroby pečene, poruchy metabolizmu tukov a cukrov, rovnováhy minerálov, funkcie obličiek, zrážanlivosti krvi, atď.

SVaLZ vykonávajú i toxikologické vyšetrenia na dôkaz najčastejšie zneužívaných ilegálnych drog v moči pre potreby OLÚP, n. o. Predná Hora, ale i pre potreby Policajného zboru SR a širokej verejnosti  (vyšetrenie detí na žiadosť rodičov, vyšetrenie študentov na žiadosť vedenia školy a podobne).

OLÚP, n. o. ako prvé pracovisko na Slovensku začalo vykonávať vyšetrenie karbohydrát – deficientného transferínu (CDT) – markeru konzumácie alkoholu, ktorý významne pomáha v diagnostike závislosti u vodičov, ktorí viedli vozidlo pod vplyvom alkoholu. Aktuálne ho pre naše zariadenie vykonáva spoločnosť SK-Lab spol. s. r. o. .

Celoslovenské prvenstvo patrí Prednej Hore aj vo vyšetrovaní etylglukuronidu (EtG) – markeru konzumácie alkoholu, ktorý je užitočný pre kontrolu abstinencie v ambulantnej liečbe závislostí.

Spolupracujeme s pracoviskom SK-Lab spol. s. r. o. so zavedením vyšetrenia fosfatidyletanolu (PEth) na Slovensku do laboratórnej praxe, čo pomôže zlepšiť diagnostiku závislosti od alkoholu u rizikových vodičov a zlepšiť dopravne – bezpečnostnú situáciu na slovenských cestách, pri prevencii kriminality spojenej so závislosťou od alkoholu, pri prevencii fetálneho alkoholového syndrómu u novorodencov, pre včasné odhalenie alkoholu u detí a mladistvých.

Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie

V rámci adiktologických služieb všetci klienti, ktorí sú prijatí na liečbu, podstúpia  odborné vyšetrenie fyzioterapeutom špecialistom, kde im je následne navrhnutá FR liečba – elektroliečebné procedúry, individuálny liečebný telocvik.

Z elektroliečebných procedúr poskytujeme: Interferenčné prúdy, diadynamické prúdy, TENS prúdy, svalovú stimuláciu, diatermiu, liečebný ultrazvuk, parafínové zábaly. Súčasťou liečby je taktiež dobrovoľná kinezioterapia – skupinové cvičenie chrbtice a cvičenie SM systému.

V dennom programe  pacienta, je zahrnuté LTV s telovýchovným pedagógom, ktoré sa zameriava  na rôzne druhy športu a telesných aktivít. Poskytujeme komerčné služby pre externých a interných klientov na priamu platbu podľa platného cenníka.