Preskočiť na obsah

Priebeh liečby

Dôležité je dobrovoľné rozhodnutie liečiť sa a motivácia zmeniť svoj doterajší životný štýl. 

Základnou filozofiou liečby závislostí je pobyt závislého človeka v terapeutickej komunite na špeciálne organizovanom zdravotníckom oddelení, kde sa vyžaduje aktívna spoluúčasť pacienta. Základnou myšlienkou terapeutickej komunity je to, že ľudia s rovnakým problémom si pod odborným vedením dokážu vzájomne pomáhať, poskytovať podporu, učiť sa navzájom od seba, dávať si spätnú väzbu. 

Základným prvkom liečby je najmä skupinová psychoterapia. Využíva liečivé faktory skupiny, akými sú skupinová súdržnosť, rozoberanie a riešenie problémov, ale aj priateľstvá, nezištnosť, sociálne učenie, spätná väzba, spolupatričnosť, korekcia postojov a vzťahov, rekapitulácia primárnej rodiny. Dôležitá je atmosféra otvorenosti, dôvery, porozumenia a empatie. Nemenej dôležitou súčasťou liečby je medikamentózna liečba, ktorú ordinuje lekár podľa zdravotného stavu pacienta. 

Cieľom liečby je zmena doterajšieho životného štýlu závislého na abstinentský a jeho udržanie. K dosiahnutiu toho je nutný náhľad, kritičnosť, prijatie nových postojov, zmena hodnotového rebríčka ako aj poznanie závislosti ako choroby. Dôležitý je návrat k sebadisciplíne a k zodpovednosti. Preto je liečba závislostí režimová. Pacienti majú štrukturovaný program, sú hodnotení bodmi (červenými – za splnenie povinností, za aktivity „naviac“, za ochotu a dobré skutky, čiernymi – za priestupky ako je meškanie, nesplnenie si povinnosti, iné porušovanie a nerešpektovanie režimu). Svoje aktivity (napr. vo voľnom čase) si pacienti plánujú a schvaľuje ich terapeutický tím. 

Režim dňa pozostáva z povinných a dobrovoľných terapeutických aktivít. Patrí k nim písanie životopisu, racionálna terapia (prednášky o závislostiach), tematické skupiny (písomné spracovanie zadaných tém), nácvik asertivity, nácvik zvládania stresu, protifajčiarske a rôzne iné skupiny, autogénny tréning (nácvik relaxácie), biblioterapia (čítanie odbornej literatúry), pracovná terapia, arteterapia. Významnou súčasťou liečby sú športové a pohybové aktivity (posilňovňa, kondičný beh, loptové hry, tenis, ping-pong, rôzne súťaže, vychádzky, turistické výlety). 

Denný program

06.30 06.45 Budíček, osobná hygiena 
07.05 07.20 Rozcvička 
07.45 07.55 Výdaj liekov 
08.00 08.30 Raňajky 
08.30 09.00 Ranná komunita – stretnutie pacientov a terapeutického tímu celého oddelenia pre upresnenie denného programu 
09.00 10.30 SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIA s psychoterapeutom 
10.30 11.25 Pracovná rehabilitácia 
11.45 12.15 Obed 
13.00 14.00 EDUKAČNÁ SKUPINOVÁ TERAPIA s psychoterapeutom (Tématická skupina, Protistresová skupina, Asertívna skupina, Cravingová skupina, Arteterapia, Racionálna terapia) 
15.00 15.30 RELAXÁCIA – autogénny tréning, muzikoterapia 
15.30 15.35 Kontrola stavu pacientov 
15.35 17.30 Osobné voľno – športové aktivity (kondičný beh, tenis, futbal, volejbal, bicyklovanie, turistika, bežky), aktívne trávenie voľného času, kondičná vychádzka v prírode, (noví pacienti – zaúčanie do režimu oddelenia, podávanie základných informácií o závislosti formou biblioterapie) 
17.30 18.00 Večera 
18.00 20.00 Osobné voľno – pozeranie televízie, športové aktivity, posilňovňa, počúvanie hudby, čítanie kníh, spoločenské hry a iné záujmy 
20.00 20.10 Kontrola stavu pacientov 
20.10 21.45 Osobné voľno 
21.45 – Večierka 

(Program je špecifický pre každé oddelenie OLÚP, n. o. Predná Hora.) Viac informácií vám poskytne Vnútorný poriadok pacientov.