Úvod » Kariéra » Žiadosť o prijatie do zamestnania

Žiadosť o prijatie do zamestnania


Ak máte záujem pracovať v našom zdravotníckom zariadení, prosíme žiadosť o prijatie do pracovného pomeru posielať:

 •  poštou na adresu:
  OLÚP, n. o. Predná Hora 
  Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126 
  04901 Muráň 
 • alebo mailom : olup@olup-prednahora.sk


Vaša žiadosť o prijatie do zamestnania by mala obsahovať minimálne:
 

 • meno a priezvisko, adresa bydliska, príp. telefonický kontakt, e-mailová adresa 
 • pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate 
 • dosiahnuté vzdelanie, príp. odborná prax 
 • znalosti a zručnosti 


Súčasťou žiadosti môže byť:

 • profesijný životopis, príp. motivačný list 
 • dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov (v prípade neudelenia súhlasu žiadosť nebude zaradená do databázy uchádzačov o zamestnanie)


Vzor súhlasu dotknutej osoby:  

Ako dotknutá osoba týmto v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojitosti so  Zákonom  č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov  udeľujem prevádzkovateľovi OLUP, n.o. Predná Hora, IČO 37954920  súhlas  so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania,  životopise a motivačnom liste, pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a pre účely ďalšieho spracovania vo vlastnej databáze po dobu  ……………. (doplniť – napr. jedného roka, šesť mesiacov a pod.) 

V ………………………..   dňa ………….                                         ………………………………………

                                                                                                      podpis dotknutej osoby

Na žiadosť odpovedáme spravidla do 10 pracovných dní e-mailom (ak je uvedený), príp. písomne.

V prípade voľnej pracovnej pozície  pri vyhlásení výberového konania je termín oznámený vhodnému uchádzačovi o zamestnania e-mailom (ak je uvedený),  príp. písomne.

Ďakujeme, že ste prejavili záujem pracovať v našej organizácii. 
Kontaktná osoba: 
Dagmar Bírová, referent PaM
Tel.: 058/4866140,111 
Fax: 058/4866200 
Mail: dagmar.birova@olup-prednahora.sk

Žiadosť o prijatie do zamestnania môžete zasielať aj v čase, keď naše zariadenie nemá zverejnené voľné pracovné miesta.

Zverejnené 25. novembra 2019.
Upravené 18. júna 2021.