Špecializovaná nemocnica vyhlasuje výberové konanie na námestníka riaditeľa pre ekonomiku a personalistiku

Riaditeľ Odborného liečebného ústavu psychiatrického, n. o. Predná Hora vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Námestník riaditeľa pre ekonomiku a personalistiku

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

–   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  ekonomického/ technického zamerania,

–   prax v riadiacej činnosti so znalosťou problematiky v rozpočtovej sfére min. 10 rokov,

–   prax v oblasti zdravotníctva výhodou,

–  dôveryhodnosť (za dôveryhodnú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá nekoná v rozpore so   spoločenskými pravidlami a morálnymi hodnotami),

– bezúhonnosť  a spôsobilosť na právne úkony (za bezúhonnú osobu sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin),

–  strategické myslenie, vysoké pracovné nasadenie, organizačné a riadiace schopnosti, schopnosť pracovať pod stresom, schopnosť tímovej práce, práca s PC, 

– spracovaný Projekt stratégie rozvoja OLÚP,  n .o. Predná Hora v ekonomicko- personálnej procesoch.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • úradne osvedčené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o odbornej praxi v riadiacej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • projekt stratégie rozvoja OLUP, n.o. v písomnej forme,
 • rôzne podľa zváženia uchádzača.

Ďalšie informácie:

 • základná zložka mzdy v zmysle Zákonníka práce:  1 280 EUR
 • príplatky v zmysle Zákonníka práce  (osobný, riadenie),
 • motivačné zložky v závislosti od výkonu a plnenia požiadaviek, 
 • zamestnanecké benefity.
 • pracovný úväzok:   1,00 (100%)
 • termín nástupu:      ASAP

Projekt:

*zameranie:

 • ciele projektu  v kontexte rozvoja adiktologických služieb v OLÚP, n. o. Predná Hora,
 • východisková situácia,
 • SWOT analýza,
 • stratégia rozvoja úseku,
 • zabezpečenie, primeranosť a dostupnosť zdrojov
 • koordinácia, riadenie,
 • dosiahnutie cieľa, perspektívy a spôsoby uplatnenia projektu v praxi

*formálna úprava projektu:

 • projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 5 normostrán A4 (celkový počet znakov v rozsahu minimálne 10 000 znakov vrátane medzier) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností,

*podklady k spracovaniu projektu je možné získať z web stránky OLÚP, n.o. Predná Hora (napr. Výročná správa, organizačná štruktúra, naša činnosť,..) alebo pri osobnej návšteve ústavu vo vopred dohodnutom termíne,

*kontaktná osoba pre informácie k projektu:

Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhDr., MPH, riaditeľ, tel. 058/4866161, 0902 965 066

e-mail: vladimir.stanislav@olup-prednahora.sk

 • informácie je možné poskytovať v pracovných dňoch utorok a štvrtok v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod., najneskôr v termíne do 01.06.2023,

– uchádzača, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady a požiadavky výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej šesť kalendárnych dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania,

– výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru s prezentáciou projektu. Uchádzač si pripraví prezentáciu projektu vo formáte PowerPoint , verzia 2010 alebo novšia verzia.

Dátum a miesto podania žiadosti s požadovanými dokladmi:

Do 07. 06. 2023  s označením  obálky „Výberové konanie EP – neotvárať“, adresa:  Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora, Muránska Huta 126, 049 01 Muráň.

Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podania uvedený na poštovej pečiatke; pri osobnom doručovaní je rozhodujúci dátum prijatia vyznačený na registračnej pečiatke podateľne OLÚP, n.o. Predná Hora.

Kontaktná osoba:  D. Bírová, referent PaM, tel. 058/4866140, 0902 965 064

e-mail: dagmar.birova@olup-prednahora.sk

Ilustračné foto: Unsplash/Rock Staar

Zverejnené 18. mája 2023.
Bez úpravy .