Preskočiť na obsah

Svetový deň životného prostredia

Zverejnené 5.6.2024.

Kategória

Každý rok 5. júna sa svet spája, aby oslávil Svetový deň životného prostredia (World Environment day). Tento deň je viac než len dátum v kalendári. Je to celosvetová výzva k aktívnej činnosti. Ide o pripomienku našej kolektívnej zodpovednosti za ochranu planéty, ktorú máme len jednu. Svetový deň životného prostredia, ktorý iniciovala Organizácia Spojených národov v roku 1972 sa stal silnou platformou na zvyšovanie povedomia a mobilizáciu globálneho úsilia o ochranu životného prostredia.

Aktuálnou témou Svetového dňa životného prostredia v roku 2024 je Naša zem. Naša budúcnosť: obnova pôdy, dezertifikácia a odolnosť voči suchu. Hostiteľkou krajinou je Saudská Arábia, v ktorej sa konajú oficiálne oslavy a bude miestom zasadnutia Konferencie zmluvných strán.

Psychológia environmentálneho povedomia

Svetový deň životného prostredia nám pripomína dôležité a naliehavé výzvy, ktorým vrátane zmeny klímy, odlesňovania, znečistenia a strany biodiverzity ako ľudstvo čelíme. Je to deň, keď sa môžeme zamyslieť nad našim vplyvom na planétu. Environemtnálne povedomie sa začína vnímaním a chápaním problémov zo strany jednotlivcov. Z psychologického hľadiska toto povedomie môže byť ovplyvnené viacerými faktormi:

  • Vedomosťami a vzdelaním – vedomosti o environmentálnych otázkach témach sú základom povedomia. Vzdelávacie aktivity, ktoré informujú ľudí o dôsledkoch ich konania na životné prostredie, môžu podporiť pocit osobnej zodpovednosti a naliehavosti.
  • Emocionálne prepojenie – emócie zohrávajú kľúčové úlohu pri motivácii k ochrane životného prostredia. Ľudia, ktorí pociťujú silné emocionálne spojenie s prírodou sa s väčšou pravdepodobnosťou do proenvironemtnálnych aktivít. Zážitky, ktoré vyvolávajú úctu, úžas, obdiv a uznanie prírody, môžu toto spojenie prehĺbiť.
  • Sociálne normy a vplyv – ľudské správanie je do značnej miery ovplyvnené sociálnymi normami. Ak sú udržateľné postupy v komunite považované za normu, je pravdepodobnejšie, že si ich jednotlivci osvoja. Sociálny vplyv možno využiť prostredníctvom kampaní, ktoré prezentujú pozitívne environmentálne aktivity vplyvných osobností a rovesníkov.

Prekážky v environmentálnych opatreniach

Napriek informovanosti a záujme o životné prostredie môžu jednotlivcom i skupinách brániť v konaní niekoľko psychologických prekážok. Niektoré z nich uvádzame:

  • Vnímaná neúčinnosť – mnohí ľudia sa domnievajú, že ich činy sú príliš malé na to, aby niečo zmenili. Prekonanie tejto prekážky zahŕňa zdôraznenie kolektívneho vplyvu jednotlivých činností a poskytnutie jasných príkladov toho, ako môžu aj malé zmeny viesť k významným výsledkom.
  • Kognitívna disonancia – nastáva vtedy, keď existuje u jednotlivca rozpor medzi presvedčením a správaním človeka. Napríklad, niekto, kto si cení udržateľnosť, ale často používa jednorazové plasty, môže pociťovať určité nepohodlie pri zmene na iné alternatívy. Riešením môže byť zosúladenie správania s hodnotami, ako napr. propagácia alternatív na opakované použitie a ich aktívne využívanie v každodennom živote.
  • Environmentálna únava – neustále vystavenie negatívnym správam o zhoršovaní životného správania môže viesť k pocitom bezmocnosti a únavy. Na boj proti tomu je nevyhnutné vyvážiť informovanosť o problémoch príbehmi o úspechu, nádeji a ukázať spoločnosti to, že pozitívna zmena je možná.

Stratégie na zvyšovanie proenvironmentálneho správania

Psychologické výskumy ponúkajú niekoľko stratégií na podporu udržateľného správania ochrany životného prostredia a to napríklad:

  • Stanovenie cieľov a spätná väzba – Stanovenie konkrétnych, dosiahnuteľných environmentálnych cieľov a poskytovanie spätnej väzby o pokroku môžu motivovať jednotlivcov. Komunity, občianske organizácie môžu zaviesť programy, ktoré sledujú spotrebu energie v domácnostiach a odmeňujú tých, ktorí dosiahli výrazné zníženie. Tento prístup sa ukázal ako účinný pri podpore energeticky úsporného správania.
  • Stimuly a odmeny – Pozitívne posilňovanie ako napríklad poskytovanie finančných stimulov za udržateľné činnosti môže viesť k trvalému správaniu. Napr. ponuka zliav na lístky na verejnú dopravu alebo odmeny za recykláciu môžu motivovať ľudí k osvojeniu si ekologickejších návykov.
  • Posilnenie postavenia a agenda – poskytnutie vedomostí a nástrojov jednotlivcom, aby mohli niečo zmeniť posilňuje ich zmysel pre konanie. Iniciatívy založené na komunite, ktoré zahŕňajú aktívnu účasť, ako napr. miestne upratovacie akcie alebo komunitné záhrady, môžu posilniť pocit vlastníctva a záväzok k environmentálnym cieľom.

Úloha duševného zdravia v environmentálnych opatreniach

Zapojenie sa do ochrany životného prostredia a konkrétnych aktivít nielen prospieva planét, ale aj zlepšuje psychické zdravie. Činnosti ako záhradkárčenie, účasť na čistiacich aktivitách či trávenie času v prírode znižujú stres a zlepšujú našu psychickú pohodu. Podporou kolektívnych akcií možno premeniť úzkosť na proaktívnu angažovanosť, podporiť pocit spolupatričnosti a spoločného cieľa.

Záver

Svetový deň životného prostredia je silnou príležitosťou zamyslieť sa nad psychologickými aspektami environmentálnych aktivitami a opatreniami. Pochopením faktorov, ktoré ovplyvňujú správanie a riešením prekážok môžeme vytvoriť angažovanejšiu a motivovanejšiu spoločnosť. Každý z nás môže prispieť k zdravšej planéte, či už prostredníctvom sebavzdelávania, emocionálneho prepojenia, sociálneho vplyvu alebo podporou duševného zdravia. Pri oslavách tohto dňa nezabúdajme, že každý skutok k ochrane životného prostredia sa počíta a že spoločne môžeme významne ovplyvniť zdravie našej planéty.

Autorka: Mgr. Alexander Vaculík, psychológ

Ilustračné foto: Unsplash/Noah Buscher