Preskočiť na obsah

Správa z II. Medzinárodnej konferencie

Zverejnené 7.2.2020.

Kategória

II. medzinárodná konferencia Inovatívne trendy v ošetrovateľskej starostlivosti o dlhodobo chorých – špecifické intervencie o pacienta s problémovým správaním, pre vedúce sestry, lekárov, manažérov a odborných pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a zariadení pre liečbu dlhodobo chorých pacientov a psychiatrické liečebne, ktorej organizátorom je Spoločnosť Artspect spol, s. r. o.  sa konala 26.-27.11 2019 v priestoroch Grand hotela Bellevue vo Vysokých Tatrách. Konferencie s zúčastnilo takmer 300 účastníkov zo Slovenska a Čiech.

V úvode konferenčných dní účastníkov privítal pán Robert Klein, riaditeľ spoločnosti Artspect spol. s.r.o. a PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.- odborný asistent VŠ ZaSP sv. Alžbety, detašované pracovisko Rožňava.

Prvý deň konferencie bol venovaný témam súvisiacich s inovatívnymi prístupmi vo vzdelávaní v sociálnych zariadeniach v ČR, ale aj oblasti nozokomiálnych nákaz a ich prevencii. Taktiež boli prezentované inovácie v rámci materiálno-technického vybavenia, v rámci čoho boli predstavené lôžka 21.storočia, ako základ ošetrovateľskej starostlivosti a nové trendy v psychiatrii a rehabilitácii. V kongresovej sále 2 bol program venovaný workshopom tematicky zameraných na prevenciu a ošetrovanie dekubitov a chronických nehojacich sa rán a manažmentu rizík v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti v OLUP n.o. Predná Hora, ktorú predstavila Mgr. Darina Gešková. Témy panelovej diskusie boli zamerané na dlhodobú starostlivosť, pacienta v dlhodobej starostlivosti, podmienky jej poskytovania, možnosťami dlhodobej udržateľnosti a identifikáciu problémových oblastí pri implementácii služieb dlhodobej starostlivosti do praxe, ktorú viedla a moderovala PhDr. Tatiana Hrindová, PhD. V nasledujúcej panelovej diskusii PhDr. Andrea Uhľáriková predstavila implementáciu štandardov, ako prístup kvality sociálnych služieb. Pre konkrétnejšie uchopenie témy sa v obsahu diskusie prezentujúci zamerali na štandard ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s poruchami správania. Diskutujúcimi boli zástupcovia MZ SR, MPSVR SR, VÚC, ale taktiež zástupcovia poskytovateľov sociálnych služieb v ČR, ktorí konštatovali, že je potrebné posilniť ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, dovzdelávať sestry pracujúce v sociálnych službách a vytvoriť materiálno-technické podmienky tak, aby vedeli naplniť štandard v praxi.

Druhý deň konferencie pokračoval v programe panelovými diskusiami. Prvá téma sa zaoberala podmienkami zvládnutia klienta s poruchami správania v špecializovaných zariadeniach. Využívanie deeskalačných prístupov, možností fyzického a nefyzického obmedzenia boli bohato diskutované aj z auditória. Záverečná panelová diskusia konferencie bola tematicky zameraná na ošetrovateľskú starostlivosť o pacienta s demenciou, ktorú moderovali Bc. Zuzana Maderová a PhDr. Zuzana Fabiánová. Diskutujúci prezentovali skúsenosti z dobrej praxe a vyjadrili konštatovanie, že je nevyhnutné o problémoch súvisiacich s hľadaním stratégií pre poskytovanie starostlivosti osobám s demenciou diskutovať a vzájomne sa obohacovať skúsenosťami, ktoré sa osvedčili v praxi. Odborné vedenie konferencie PhDr. Tatiana Hrindová, PhD.

Mgr. Darina Gešková, dipl. s.