Preskočiť na obsah

Mobilné telefonovanie – jeho najčastejšie výhody a riziká

Zverejnené 6.2.2023.

Kategória

Dňa 6.2. si pripomíname svetový deň bez mobilného telefonovania. Začiatkom 21. storočia sa začali prudko rozvíjať informačné, bezdrôtové technológie (hlavne mobil a internet), ktoré nám zabezpečujú rýchlejší, pohodlnejší a bohatší život.

V dnešnej dobe si väčšina ľudí už nevie predstaviť svoj život bez mobilného telefónu (MT), v tom sa nelíšia deti, ani dospelí.  Mobilný telefón už nie je len o telefonovaní a posielaní krátkych SMS správ. Nové typy mobilných telefónov nám ponúkajú stále väčšie množstvo nových aplikácií, ktoré nám zjednodušujú a urýchľujú náš život.

Začiatky mobilnej komunikácie na Slovensku sú spáj§-ané s rokom 1991, kedy bol v analógovej mobilnej sieti NMT 450 uskutočnený 1. mobilný hovor a postupne bola rozbehnutá aj komerčná prevádzka siete. Prvá GSM sieť s dvoma operátormi bola na Slovensku spustená v r. 1997.

V počiatkoch používania boli MT veľmi objemné a ťažké, slúžili hlavne firmám a majetným ľuďom. Ich užívanie nepatrilo k lacným službám a platilo sa vtedy aj za služby prijaté. V tomto období sme sa aj v našom zariadení OLÚP n.o.Predná Hora opakovane v liečbe stretli s pacientmi, ktorí nadmerne, excesívne používali mobilné telefonovanie, čo sa prejavilo ich extrémnym finančným zadlžením, až do výšky niekoľko stotisíc SK a vážnymi vzťahovými problémami.

Našťastie postupom času ceny za služby MT podstatne klesli a mobilné telefonovanie sa tak stalo dostupné pre vš etkých. V SR je v súčasnosti asi 6,2 miliónov SIM kariet v mobilnej telefónnej službe. Naša mladá generácia, najmä deti,  sú v používaní týchto informačných technológií, hlavne mobilu a počítača mimoriadne technicky zdatní. Na Slovensku používa mobil asi 95,7% detí ZŠ a vlastný mobil má asi 90% detí. Používanie mobilov má veľa výhod, ale aj rizík, pričom niektoré výhody môžu byť zároveň aj nevýhodami.

K veľkým výhodám mobilného telefonovania patrí možnosť komunikovať kedykoľvek a kdekoľvek. Môžeme tak kontaktovať a vymieňať si informácie so svojimi blízkymi, rodinou, partnerkami, partnermi, deťmi, priateľmi, ale aj neznámymi ľuďmi. Máme k dispozícii našu neustálu dosiahnuteľnosť, ale aj rýchlu pomoc pre blízkych, aj neznámych ľudí cez linky tiesňového volania.

MT nám umožňujú pripojenie na internetové stránky, ponúkajú informácie zo športu, vedy, kultúry, politiky. Vieme cez ne posielať textové aj obrazové správy a komunikácie. Umožňujú nám komunikovať cez sociálne siete, zachytávať zaujímavé okamžiky a situácie  v živote fotením a videom.

Sú pre nás tiež zdrojom rozptýlenia a zábavy vo voľnom čase pri sťahovaní a počúvaní hudby, sledovaní filmov, zúčastňovaní sa rôznych diskusných fór so zaujímavými ľuďmi a odborníkmi. Zabávame sa hraním rôznych zábavných hier, ktoré cvičia našu zručnosť, logické myslenie, aj priestorovú orientáciu.

   Často používame aj ich ďalšie funkcie a aplikácie, ktoré nám uľahčujú náš život. Cez mobil vieme sledovať kalendár, zapisovať si poznámky, používať GPS, orientovať sa na mape, či v teréne. Vieme tiež, aké bude počasie, ľahko komunikujeme s bankami, cestovnými kanceláriami, nakupujeme v obchodoch a vieme si aj rýchlo kúpiť napr. cestovné lístky.

Mobilné telefonovanie však prináša so sebou aj množstvo rizík. Mobilné telefonovanie nám síce umožňuje okamžitý a rýchly kontakt s inými ľuďmi, ochudobňuje nás však o kontakt osobný, t.j. možnosť komunikovať tvárou v tvár, bezprostredne, čo nám výrazne zlepšuje naše verbálne aj neverbálne schopnosti v sociálnych kontaktoch.

Pri mobilnom telefonovaní by sme mali byť v komunikácii opatrný a nehovoriť, pokiaľ možno o dôverných informáciách, pre možnosť odpočúvania. Mobil môže byť aj rušivým faktorom a prekážkou pre okolie, napr. ak nám vyzváňa v kine, divadle. Podobne aj hlasné hovory v uzavretých dopravných prostriedkoch okolie obťažujú.

Mobil býva často zneužívaný pre rôzne formy agresívneho správania. Problémom býva tzv. happy slapping-šírenie násilného obsahu cez mobilné telefóny, videá, fotografie, provokácie do bitky cez mobil, urážky, vyhrážanie sa, telefónny kyberstalking,  kyberšikana, agresívne zosmiešňovanie, vydieranie, napádanie, sexuálne obťažovanie, kedy býva obeť ponižovaná, ale zároveň aj nahrávaná na mobil a tento obsah býva preposielaný a zverejňovaný na sociálnych sieťach. Obeťami, ale aj aktérmi takéhoto správania bývajú dospelí, ale aj deti.

Problémom môžu byť aj zdravotné riziká častého a dlhodobého používania mobilu. MT je zdrojom, ktorý g eneruje elektromagnetické polia(EMP).Časté a dlhododobé používanie mobilného telefónu môžu zvyšovať únavu organizmu, škodiť očiam(suché oči), ničiť chrbticu, keďže pri telefonovaní nestojíme vzpriamene. Hlasné počúvanie hudby v sluchatkach MT nám môže poškodiť náš sluch.

Problematika pôsobenia EMP na živý organizmus sa už niekoľko desaťročí intenzívne skúma, neboli však jednoznačne určené vplyvy a následky takéhoto poľa na ľudský organizmus. WHO a medzinárodná komisia pre ochranu pred ionizujúcim žiarením stanovili, že súčasné elektrické zariadenia musia spĺňať isté limity a musia byť elektromagneticky kompatibilné, aby mohli byť používané v praxi bez ohrozenia zdravia človeka. MT sú nízko výkonné mikrovlnné prístroje, ktoré vysielajú a prijímajú signály zo siete stabilných základných staníc.

Väčšina mobilných telefónnych systémov v súčasnosti operuje na frekvenciách od 800 MHz do 2GHz. Používatelia MT sú však exponovaní rádiovými frekvenciami vyššieho radu a expozičné hodnoty sa môžu priblížiť určeným limitom. Dôležité je tu vedieť určiť energiu, absorbovanú hlavou používateľa. Energia MT je vo zvýšenej miere absorbovaná hlavou hlavne vtedy, ak sa kontakt hlavy s anténou MT nepreruší.

Preto sú opodstatnené obavy z možných dlhodobých zdravotných následkov jedinca, používajúceho frekventne MT. Súčasná expertná skupina, ktorá tieto problémy skúma uvádza, že je nepravdepodobné, že by sa v dohľadnej dobe definitívne podarilo získať odpoveď na otázky, spojené so zdravotnými dôsledkami mobilného telefonovania na ľudský organizmus.

Pre posúdenie škodlivosti EM žiarenia pri používaní MT na ľudský organizmus boli spracované STN-normy, ktoré určujú najvyššie prístupné  hodnoty expozície z ožiarenia obyvateľov, ktoré prijala EÚ. V SR platí zákon č.306/212 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a hlavne Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z.z. o podrobnostiach, požiadavkách na zdroje elektromagnetického žiarenia a na limity expozície obyvateľov elektromagnetického žiarenia v životnom prostredí. Pre ľudský organizmus tu platí, že najviac sú žiarením z MT ožarované časti hlavy, nachádzajúce sa v okruhu blízkeho poľa, t.j. nad uchom a to na strane, kde je MT používaný.   

Bolo realizovaných viacero vedeckých štúdií, ktoré hľadali súvis medzi používaním MT a zdravím človeka. Výsledky štúdie vedcov Grunhilda a Oftedala z Nórska a Švédska (2015) našli súvis medzi používaním MT a pocitom pálenia ucha, tiež únavou a bolesťami hlavy, pri dlhšom telefonovaní. Štúdie z Veľkej Británie a Japonska (20012,2016) v záveroch uvádzajú, že pri dlhodobom používaní MT nemožno vylúčiť škodlivé účinky na zdravie, hlavne riziko vzniku rakoviny.

Výskumy severských vedcov z Dánska, Nórska, Fínska a Švédska z r. 1998-2003 nenašli však súvis medzi používaním mobilov a vzniku nádorových ochorení. Ďalšie štúdie z Francie (2019) uvádzajú, že dlhodobé používanie MT predstavujú riziká pre plodnosť jedinca a zvyšujú riziko únavy, porúch spánku, koncentrácie pozornosti, či závrate a dokonca aj depresívne stavy.

Výskumy Ruskej národnej komisie pre ochranu pred ionizujúcim žiarením z r. 2008 uvádzajú, že žiarenie, pri dlhodobom používaní MT môže negatívne vplývať na mozog, sluchový nerv a môže viesť k riziku degeneratívnych mozgových ochorení.

Pilotný výskum z Východného Slovenska v súbore 198 respondentov uvádza, že až 40% respondentov zo súboru používalo 2 a viac mobilov, pričom až 12% respondentov telefonovalo v priemere denne viac, ako 20 minút, t.j. asi 10 hodín mesačne, čo je podľa odborníkov už nad limitom odporúčaného času.

Expertná skupina, zaoberajúca sa touto problematikou vo svojich záveroch uvádza, že zatiaľ nie je jednoznačný dôkaz zvýšeného rizika rakoviny pri mobilnom telefonovaní, odporúča však pokračovať vo výskumoch v tejto oblasti. Odborníci pritom zdôrazňujú, že dĺžka telefonovania, t.j. držanie MT, vyžarujúceho elektromagnetické žiarenie tesne pri hlave je jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý môže viesť k negatívnym účinkom mobilného telefonovania na ľudský organizmus (hlavne mozog a oči).

Časté a dlhodobé fungovanie na internete cez mobil má tiež svoje riziká. Časové riziká súvisia so zanedbávaním povinností napr. v škole, práci, domácnosti a značne sa tiež redukujú voľno-časové aktivity jedinca. Zdravotné riziká, súvisia s pasívnym a sedavým spôsobom života, komunikačné riziká, sa prejavujú hlavne na sociálnych sieťach, sú tu aj majetkové a bezpečnostné riziká používania internetu. Veľkým problémom sú tiež návykové riziká, v súčasnosti sa rozmáhajúci internetový gambling-nelátková závislosť patologických hráčov, či návykové nadmerné sledovanie internetovej pornografie.

Mobilný telefón, so svojimi aplikáciami, hlavne internetom, sa môže stať u mnohých ľudí, najmä detí a mladých ľudí zdrojom excesívneho, návykového používania.

Najčastejšie riziká používania mobilu u detí

Používanie mobilu v škole deťmi býva podriadené pravidlám školského poriadku. V niektorých školách môže byť povolené jeho používanie počas prestávok. MT však nie je hračka pod lavicou počas vyučovania, ani pomôcka na podvádzanie, napr. pri písomkách a nie je ani pomôcka na zosmiešňovanie, či kyberšikanu spolužiakov, keďže u napadnutého jedinca zväčša hrozí  rozvoj psychotraumy.

Používanie hier cez mobil sa stáva častou voľno-časovou aktivitou a zábavou našich detí, ktorá sa môže stať silne návyková.

Platby za mobil dieťaťa realizuje jeho rodič či, zákonný zástupca. Dieťa by malo dostať pravidelný mesačný kredit, či predplatený paušál. V prípade používania mobilu by sa s ním dieťa malo naučiť postupne hospodáriť. Ak kredit prekročí, malo by ho napríklad zaplatiť zo svojho vreckového, alebo si naň zarobiť na brigádach.

Rodičia by mali rešpektovať súkromie dieťaťa na mobile, podobne, ako listové tajomstvo, ale v extrémnych, rizikových situáciách by mali mať možnosť do mobilu dieťaťa nahliadnuť, ak napr. nadviazalo vzťah s potenciálnym sexuálnym agresorom.

Rodičia by mali s dieťaťom hovoriť o rizikách, súvisiacich s používaním MT, rozprávať s ním, na čo všetko používa MT, naučiť ho, čo robiť v prípade jeho ohrozenia (vydierania, šikany, vyhrážania sa…) cez mobil.

Mali by mu tiež vysvetliť, že aj zábava cez mobil má svoje hranice, t.j. že nie je prijateľné, ale až trestné zosmiešňovať iných, robiť si žarty s cudzích ľudí, len tak im prezváňať,  či fotiť ich a robiť videa v kompromitujúcich situáciách, neopodstatnene volať na tiesňové linky, či posielať výhražné SMS-ky.

Rodičia by tiež mali vysvetliť deťom, že svoj mobil si majú strážiť, nepožičiavať a chrániť si v ňom svoje osobné údaje, čísla, fotky, videá. Tiež by im mali vysvetliť, že by nemali obťažovať okolie hlasnou hudbou, nefotiť a nefilmovať svojich kamarátov a ani nezverejňovať ich údaje bez ich súhlasu.

Ak je dieťa obeťou kyberšikany, toto riešiť okamžite, cez dospelého, hlavne rodiča. Je veľkým prínosom, že rodič má cez MT prehľad o tom, kde sa jeho dieťa nachádza, MT je však hlavne prostriedok na komunikáciu, nie na neustály dohľad a kontrolu dieťaťa.

Odporúčania pre telefonovanie mobilným telefónom

1/ Odložte mobil hlavne v noci, keď spíte (napr. na nočný stolík), aspoň ½ metra od hlavy, alebo ho vypnite.

2/ Pokiaľ môžete, používajte HANDS-FREE, sadu s gumovými zvukovými trubicami, bez káblov (Air –Tube), tým zredukujete EM žiarenie mobilu až o 98%.

3/Pri zapínaní a vypínaní MT, pri naťukávaní čísiel majte MT čo najďalej od tela, lebo vtedy je jeho výkon najväčší.

4/MT noste radšej v príručnej taške, nie na hrudi, alebo vo vrecku nohavíc, pre zvýšené EM žiarenie.

5/Tehotné ženy, deti a mládež by mali telefonovanie MT obmedziť pre EM žiarenie na krátku dobu .

6/Vyhýbajte sa používaniu MT v oblastiach so slabým signálom.

7/Pri cestovaní majte MT pokiaľ možno aspoň  ½ metra od tela, lebo pri zmene polohy tela sa MT vždy pripája na najbližšiu základňovú stanicu a pracuje na plný výkon.

8/Pokiaľ nemusíte, nepoužívajte MT v aute, vlaku, autobuse, lebo kovová konštrukcia dopravných prostriedkov EM žiarenie odráža.

Zdroje:

  • Benkovič J.: Novodobé nelátkové závislosti. Psychiatrie pro praxi, 2007, 8(6), 250-253.

Internetové zdroje:

Autor: MUDr. Jozef Benkovič, konzultant – špecialista pre liečbu nelátkových závislostí

Ilustračné foto: Unsplash/Paul Hanaoka