Preskočiť na obsah

Medzinárodný deň rodiny – Dôležitosť tohto spoločenstva

Zverejnené 16.5.2024.

Kategória

Už od roku 1993 si každoročne pripomíname 15. mája Medzinárodný deň rodiny. Valné zhromaždenie OSN rozhodlo, že každý rok tento deň bude slúžiť ako pripomienka dôležitosti rodiny v našich životoch, ale aj ako príležitosť na prehodnotenie nových sociálnych, hospodárskych a demografických procesov, ktoré ovplyvňujú fungovanie a rolu rodiny v súčasnej dynamickej dobe.

Z histórie už vieme, že každý rok sa Medzinárodný deň rodiny venuje určitej téme, ktorá poukazuje na každodenné problémy a výzvy, ktorým čelia rodiny po celom svete. Predchádzajúce témy sa týkali vzdelávania, zdravia, technológií, sociálneho začlenenia, integrácie, chudobe, rodinnej harmónie, rodovej rovnosti či osobám so znevýhodneným a pod.

V roku 2024 oslavujeme už tridsiate výročie Medzinárodného dňa rodiny, ktoré bude
tematicky zamerané na Rodiny a zmena klímy.

Dôležitosť rodinného spoločenstva – prečo je rodina dôležitá?

Rodina ako spoločenstvo je dôležitá z viacerých dôvodov. Rodina a rodinné vzťahy majú hlboký vplyv na fyzické zdravie jednotlivcov, duševnú pohodu, medziľudské zručnosti a celkovú kvalitu života.

Rodina zohráva významnú úlohu vo formovaní socializácie jednotlivcov, učí ich spoločenským normám, hodnotám a rolám. Prostredníctvom interakcií v rámci rodiny si rozvíjame zmysel pre identitu a učíme sa ako sa máme správať k ostatným. Poskytuje emocionálnu podporu členom rodiny, pričom pôsobí ako protektívny (ochraňujúci) faktor v prípade negatívnych účinkov stresu a nepriazni osudu.6 Chráni nás pred neistotou a nepredvídateľnosťou. Rodina je miestom, ktoré poskytuje stabilitu, bezpečné prostredie a dáva nám pocit, že niekam patríme.

V rodine sa tiež učíme budovať odolnosť. Pomáha jednotlivcom rozvíjať schopnosti odolnosti tým, že poskytuje podporné prostredie, v ktorom sa môžu naučiť zvládať výzvy a neúspechy. Dôsledkom čoho sú kvalitnejšie rodinné vzťahové väzby a putá. Rodina slúži aj ako spoločenstvo, v ktorom si vytvárame interpersonálne zručnosti. Učíme sa spôsobom ako komunikovať, empatii, riešeniu problémov či spolupráci s inými ľuďmi v rôznych sociálnych kontextoch.

Faktory ovplyvňujúce kvalitu rodinných vzťahov

Existujú viaceré faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu rodinných vzťahov. Medzi ne patria napríklad výchovné štýly, spoločné hodnoty a presvedčenia, spoločne strávený čas, finančná stabilita, flexibilita v pravidlách, dôvera a rešpekt, komunikačný štýl, porozumenie, časový manažment či individuálna psychická a fyzická pohoda.

Podľa prehľadu výskumov za posledných 50 rokov sú rodinné zvyky a rituály dôležité pre zdravie a pohodu súčasných rodín. Z 32 preskúmaných odborných štúdií bola jednou z najčastejších rutinných činností večera, čas spánku, domáce práce, telefonovanie či návšteva príbuzných. Rituály poskytujú stabilitu v časoch stresu a nepredvídateľných zmien. Súvisia s manželskou spokojnosťou, pocitom osobnej identity dospievajúcich, zdravím detí, študijnými výsledkami a pevnejšími rodinnými vzťahmi.

Na základe jedného z najdlhšie trvajúceho výskumu aký kedy bol vo vedeckých kruhoch uskutočnený a ktorý trval neuveriteľných 85 rokov, Robert Waldinger a jeho tím z Harvardu zistili, že práve dobré vzťahy s ostatnými ľuďmi sú to, čo nás robí šťastnými a vďaka čomu žijeme dlhšie. Práve v rodine si po prvýkrát vo svojom živote vytvárame modely správania sa vo vzťahoch. Prostredníctvom výchovy získavane ranné skúsenosti s našimi prvými vzťahmi s rodičmi, súrodencami a s inými členmi rodiny. Práve v nich sa vzájomne ovplyvňujeme a získavame skúsenosti s rodinnou ako spoločenstvom.

Ako však môže rodina pomôcť človeku, ktorý bojuje so závislosťou a prechádza si náročným ozdravujúcim procesom v podobe ústavnej a celoživotnej liečby?

                            

Rodina ako podporujúci prvok v liečebnom procese

Viac než 100 miliónov dospelých na celom svete je ovplyvnených svojimi príbuznými, ktorí trpia a prežívajú problémy so závislosťou. Rodinní členovia môžu častokrát trpieť spolu s nimi pričom tento stav sa nazýva spoluzávislosť. V priebehu neho prežívajú viacnásobný stres, majú problémy so zvládaním náročných situácií a rodinných dilem, mení sa ich prežívanie, správanie i osobnosť, čo môže viesť v konečnom dôsledku k vzniku a rozvoju závislosti u rodinných príslušníkov alebo členov domácnosti, ktorí žijú spolu so závislým. Sú teda vystavení vyššiemu riziku zhoršenia nielen zdravotného ale aj psychického stavu. Chýbajúca informovanosť a edukácia o tom, čo je spoluzávislosť je jedným z najčastejších dôvodov prečo rodinní členovia alebo jednotlivci žijúci v spoločnej domácnosti so závislým, nedostanú adekvátnu podporu a pomoc v podobe liečby.

Jedným z ponúkaných riešení je absolvovanie Rodinnej terapie.

Význam rodinnej terapie v liečbe závislostí a jej dôležitosť pre kontinuálnu abstinenciu

Rodinná terapia je dôležitá súčasť liečby a pomáha závislému ako aj jeho rodinným príslušníkom sa lepšie vysporiadať s problémami, ktoré závislosť priniesla do života celej rodiny.

Závislosť neovplyvňuje len jednotlivca, ale prejavuje sa v celenej rodine a zanecháva za sebou stopy psychickej bolesti, zmätku, narušenej dôvery či blízkych vzťahov. Rodinná terapia pri liečbe závislosťou nie je len možnosťou, ale dôležitou súčasťou na ceste k uzdraveniu. Výskumy neustále dokazujú, že zapojenie rodinných príslušníkov do procesu liečby zvyšuje šance na úspešné zotavenie a kontinuálnu, dlhodobú abstinenciu.

Podľa viacerých odborných štúdií sa rodinná terapia stala základným kameňom v programoch liečby závislostí a ponúka viaceré výhody pre jednotlivca a jeho rodinných príslušníkov.

Dôležitosť rodinnej terapie spočíva v pochopení závislosti, ktorá nie je izolovaným javom, ale presahuje jednotlivca a priamo sa dotýka rodinných príslušníkov v podobe spoluzávislostí. Poskytuje bezpečné a podporné prostredie, kde sa môžu problémy v rodinne v súvislosti so závislosťou blízkeho riešiť komplexne v sprievode psychológov. Jedným z hlavných dôvodov prečo je rodinná terapia pri liečbe závislostí kľúčová, je jej schopnosť odhaliť a riešiť základné rodinné dynamiky, ktoré môžu prispievať k rozvoju alebo udržiavaniu závislosti. Skúmaním rodinnej histórie, komunikačných vzorcov a medziľudských vzťahov môžu psychológovia identifikovať spúšťače, konflikty a iné dysfunkčné vzorce správania, ktoré môžu podnecovať návykové správanie.

Cieľom rodinnej terapie pri liečbe závislostí je uzdraviť nielen jednotlivca, ale aj celú rodinu ako celok. Medzi hlavné ciele patria vzdelávanie, zlepšenie komunikácie, stanovenie hraníc, riešenie konfliktov, podpora a povzbudenie a pod. Integrácia rodinnej terapie do programu liečby závislostí zostáva i dnes kľúčovým krokom k holistického uzdraveniu a dlhodobej
abstinencie.

V prípade záujmu o Rodinnú terapiu viac informácií získate na webovej stránke OLÚP
– Predná Hora po kliknutí na tento odkaz.

Autorka: Mgr. Alexander Vaculík, psychológ

Ilustračné foto: Unsplash/CDC