Preskočiť na obsah

Dnes je Svetový deň životného prostredia: Čo chceme po sebe zanechať budúcim generáciám?

Zverejnené 5.6.2023.

Kategória

Vo vesmíre sú miliardy galaxií. V našej galaxii sú miliardy planét. Avšak existuje iba jedna Zem. Ubehlo už 51 rokov od prvej konferencie OSN o životnom prostredí. Tá sa niesla v znamení hesla: ,,Je len jedna Zem“. Stále to platí a mali by sme sa zamyslieť nad tým, čo môžeme pre našu planétu urobiť, aby sme jej neubližovali a svojím správaním a konaním ju neznehodnocovali.

V záujme zachovania existencie ľudstva, by nás mali zaujímať problémy životného prostredia. Môžeme spomenúť ochranu ozónovej vrstvy Zeme, eliminovanie znečistenia vôd a ovzdušia podmieňujúceho skleníkový efekt a kyslé dažde, jadrovú bezpečnosť a v neposlednom rade zneškodňovanie odpadov.

Problémom sú aj nepovolené výruby stromov alebo nadmerné odlesňovania, vypúšťania odpadových vôd a iných látok do vodných tokov, nelegálne trativody, ale aj znečisťovanie a kontaminácie pôdy, čierne skládky a podozrenia z nezákonného nakladania s odpadmi. Všetci by sme si mali uvedomiť, čo pre nás naša Zem a príroda robí, a čo môžeme urobiť my pre ne.

V mnohých krajinách ,,oslavujú“ tento sviatok podpísaním či ratifikáciou dôležitých medzinárodných dohôd a niekedy aj vytvorením vládnych štruktúr zaoberajúcich sa ekonomickým plánovaním a environmentálnym manažmentom.

Tiež je dobrým zvykom v mnohých mestách usporadúvať rôzne akcie, akými sú napríklad pouličné preteky, bicyklové show, zelené koncerty, literárne a výtvarné súťaže na školách, sadenie stromčekov či rôzne upratovacie a recyklačné kampane. Zaviedlo sa zálohovanie plastových nápojových obalov.

Dôležitá je účinná osveta a propagácia s cieľom posilniť ekologické a environmentálne povedomie zmenou životného štýlu a zmenou správania každého z nás.

Mali by sme zlepšiť náš vzťah k prírode, pochopiť jej hodnotu a postaviť túto hodnotu do centra rozhodovania a správania. Klásť prírodu a ľudí do centra environmentálnej pozornosti na ochranu nášho životného prostredia a dodávať dôležité impulzy správať sa lepšie a zelenšie.

Snažme sa dobrovoľnou skromnosťou naučiť žiť tak, aby prírodné zdroje a ekosystémové služby, ktoré nám naša planéta zdarma poskytuje, zostali aj pre budúce generácie.

Autorka: Bc. Lucia Kriaková, vedúca laboratória

Úvodné foto: Pexels/The New York Public Library