Preskočiť na obsah

Pracovné stretnutie pri príležitosti 150. výročia Alfreda Adlera

Zverejnené 10.2.2020.

Kategória

Problém alkoholizmu a drogovej závislosti zasahuje do rôznych oblasti života. Tento problém nie je možné riešiť izolovane, ale riešenie by malo byť v kontexte systémových a aktívnych opatrení na poli psychologicko – sociálnej prevencie, výchovy a vzdelávania, podpory rodiny, ochrany verejného zdravia, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, prípadne i ďalších sfér.

Na človeka v dnešnom svete pôsobí celý rad okolností, ktoré mu komplikujú život. Ak chce harmonicky a spokojne žiť, mal by plniť požadované vývinové úlohy minimálne v troch oblastiach života – partnerskej, priateľskej  a pracovnej. Podmienky v primárnej rodine, rodičovské vzory, rodinná konštelácia, životný štýl, ktorý si jednotlivec utvára, ako aj  očakávania spoločnosti, merítka či kritériá úspešnosti, módne trendy, no v nadväznosti na tieto podmienky i zodpovedajúce sebapoňatie jednotlivca, to všetko sú faktory, ktoré prispievajú k celkovej efektívnosti tohto plnenia. K tým posledne menovaným patrí i maladaptívna stratégia užívania  návykových látok a následná závislosť na týchto látkach, ktorá predstavuje už závažný problém, vyžadujúci si zdĺhavé terapeutické intervencie.

To všetko sa spája s menom Alfreda Adlera, ktorý to začlenil do svojej teórie osobnosti. Odmietal ostrú terminológiu a vytvoril len minimum technických termínov, ktoré naviac často používal synonymne. Dôsledkom toho je, že jeho idey boli často zahrnuté do teórií iných psychologických a sociologických smerov.

Dňa 7.2.2020 sa konalo pracovné stretnutie pri príležitosti 150. výročia narodenia Alfreda Adlera zakladateľa individuálnej psychológie, kde sme sa zúčastnili zaujímavých prednášok a demonštrácii. Veľmi oceňujeme odborníkov v predliečebnej starostlivosti (školskí psychológovia, poradenskí psychológovia, učitelia na školách a pod.), ktorí svojim odborným prístupom prispievajú k skvalitneniu života  práve u detí, kde je ešte reedukácia možná, uskutočniteľná a za istých okolností možno prospešné zmeny včleniť  do ich životného štýlu a tak dosiahnuť zmenu dlhodobých cieľov.

Vzdelávaniu rodičov, učiteľov i vychovávateľov by sa mala prikladať veľká váha, pretože keby ľudia vedeli, ako povzbudzovať, neodrádzať a nezastrašovať deti, viedlo by to k rozšíreniu spolupatričnosti a kooperácie medzi nimi navzájom a výsledkom by boli zdravé deti a zdravá spoločnosť.

PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH