Preskočiť na obsah

12. máj Medzinárodný deň sestier

Zverejnené 11.5.2021.

Kategória

Byť sestrou prináša so sebou zodpovednosť, empatiu, rozhodnosť, odhodlanie…

Profesia sestry patrí medzi pomáhajúce profesie a v starostlivosti o ochranu, podporu a  udržanie zdravia pacientov má nezastupiteľné miesto. Práca sestry je aj jednou z najnáročnejších a najstresujúcejších povolaní nakoľko ťažiskom ich práce je medziľudská interakcia a komunikácia.

      V rozvoji profesionálneho ošetrovateľstva mala významné miesto anglická ošetrovateľka Florence Nightingalová (1820 -1910), známa aj ako ,,dáma s lampou“. Ako spomienka na narodenie tejto významnej priekopníčky ošetrovateľstva a sesterského povolania sa 12. máj vo svete slávi ako Medzinárodný deň sestier. Tento deň sa spája s úctou, s pokorou a hlavne poďakovaním pre sestry. Je zároveň príležitosťou, keď sa sestrám udeľuje cena Biele srdce,ktoré symbolizuje vedomosti, súcit, ľudskosť a humanitou napĺňajúcu prácu a ducha ošetrovateľstva.

      Súčasná situácia v spojitosti s pandémiou Covid 19 odhalila, že práca sestry je v boji proti pandémii nenahraditeľná. Počas tohto obdobia, ktoré prežívame  sa viacerým sestrám zmenil ich život a ich životné hodnoty. Viac ako inokedy v tomto čase počúvame o práci sestier, ich obetavosti,  ľudskosti, ale aj o ich únave a vyčerpanosti. V každodennej praxi sestry riešia a prežívajú problémy spojené s utrpením, bolesťou, chorobou a smrťou pacientov, čo predstavuje veľkú psychickú záťaž. Byť pri lôžku pacientov, zachraňovať ľudské životy si žiada od sestier veľa fyzických aj psychických síl.

Preto ocenenie patrí každej zdravotnej sestre, ale aj zdravotníckemu asistentovi a sanitárke!

      V našom zariadení si sestry, zdravotnícki asistenti a sanitárky pripomenuli tento deň svojou zodpovednou, obetavou prácou v starostlivosti o pacienta. Zrealizovali sme odborný seminár,  ktorý bol zameraný na súčasnú situáciu s výskytom ochorenia Covid 19. Cieľom bolo poukázať na prácu sestry, na stratégie zvládania ochorenia a jeho dopadu na duševné zdravie zdravotníckych pracovníkov, ako aj na význam vakcinácie. Pri spoločnej káve a pri vzájomných rozhovoroch si uvedomujeme, že je potrebné hľadať riešenia pri meniacich potrebách v starostlivosti o zdravie pacientov, že v budúcnosti budú mať sestry náročnejšiu a zodpovednejšiu úlohu.

Pred nami je však dlhá cesta, ale veríme, že to spolu zvládneme!

PhDr. Marianna Hajdúková

Margaréta Vrbjarová