Úvod » Aktuality » Aktuality » Nové: Výberové konanie na obsadenie funkcie

Nové: Výberové konanie na obsadenie funkcie

Riaditeľ Odborného liečebného ústavu psychiatrického n. o. Predná Hora vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

Námestník riaditeľa pre úsek liečebno-preventívnej starostlivosti.

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie na lekárskej fakulte,
 • špecializácia v odbore psychiatria,
 • špecializácia v odbore medicína drogových závislostí vítaná,
 • odborná psychiatrická prax minimálne 10 rokov,
 • prax v riadiacej činnosti ľudských zdrojov vítaná,
 • aktívna účasť na odborných konferenciách,
 • publikačná činnosť v odborných a informačných médiách,
 • aktívna znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka (nemecký, anglický alebo ruský).

Ostatné  požiadavky:

 • strategické myslenie, komunikatívnosť, spoľahlivosť, vysoké pracovné nasadenie, organizačné a riadiace schopnosti, schopnosť pracovať pod stresom, schopnosť tímovej práce, práca s PC,
 • morálna a občianska bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
 • profesijný štruktúrovaný životopis  (vrátane uvedenia telefónneho a mailového kontaktu),
 • kópie dokladov o dosiahnutej kvalifikácii,
 • potvrdenie o odbornej praxi (potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný relevantný doklad),
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • čestné vyhlásenie o dôveryhodnosti,
 • písomne spracovaný Projekt rozvoja ústavu v oblasti  liečebno – preventívnej  starostlivosti  v súlade so strategickým akčným plánom,  „ROZVOJA  ADIKTOLOGICKÝCH  SLUŽIEB  v  OLUP, n. o.“  pre  naplnenie Vízie OLUP, n.o. (možnosť konzultácií a získania podkladov v ústave),
 • rôzne – podľa zváženia uchádzača.

Formálna úprava projektu:

Projekt je potrebné napísať v textovom editore v rozsahu minimálne 5 strán formátu A4  (celkový počet znakov  v rozsahu minimálne 9 000 znakov vrátane medzier a interpunkcie) podľa platných pravidiel písania a úpravy písomností.

Ďalšie informácie:

Termín nástupu/ menovania do funkcie :  od  01. 04. 2021, resp. podľa dohody.

Minimálna zložka mzdy: 

2 511,60 Eur  + mzdové nároky v zmysle Zákonníka práce + motivačné zložky v závislosti od výkonu a plnenia požiadaviek  + zamestnanecké benefity.

Termín uzávierky prihlášky do výberového konania18. 03. 2021 o 15.00 hod. (do tohto termínu musí byť prihláška zaevidovaná v podateľni na sekretariáte ústavu).

Termín výberového konania: 23. 03. 2021  (zaslanie pozvánky na mailový kontakt uchádzača).

Oznámenie výsledku uchádzačom:  25. 03. 2021 (zaslanie výsledku na mailový kontakt uchádzača).

Výhradné právo zamestnávateľa uplatniť si zrušenie výberového konania  (zaslanie oznámenia na mailový kontakt uchádzača).

Prihlášky do výberového konania s označením  „ Výberové konanie LPS „  je potrebné zasielať poštou alebo doručiť osobne do podateľne zariadenia.

Doručovacia adresa:  Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora, Muránska Huta 126, 049 01 Muráň.

Kontaktná osoba: D. Bírová, referent PaM, tel. 0584866140, 0902965064.