Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

Všeobecné informácie pre uchádzačov


Ak máte záujem pracovať v našom zdravotníckom zariadení, prosíme žiadosť o prijatie do pracovného pomeru posielať:

 •  poštou na adresu:
  OLÚP, n. o. Predná Hora
  Muránska Huta, časť Predná Hora č. 126
  04901 Muráň
 • alebo mailom : olup@olup-prednahora.skVaša žiadosť o prijatie do zamestnania by mala obsahovať minimálne:

 • meno a priezvisko, adresa bydliska, príp. telefonický kontakt, e-mailová adresa 
 • pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate
 • dosiahnuté vzdelanie, príp. odborná prax
 • znalosti a zručnosti


Súčasťou žiadosti môže byť:

 • profesijný životopis, príp. motivačný list
 • dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov


Vzor súhlasu dotknutej osoby:  Ako dotknutá osoba týmto v zmysle NariadeniaEurópskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojitosti so  Zákonom  č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov  udeľujem prevádzkovateľovi OLUP, n.o. Predná Hora, IČO 37954920  súhlas  so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania,  životopise a motivačnom liste, pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a pre účely ďalšieho spracovania vo vlastnej databáze po dobu  ................ (doplniť - napr. jedného roka, šesť mesiacov a pod.)

 

V .............................   dňa .............                                         .............................................

                                                                                                      podpis dotknutej osoby

 

 

 

Na žiadosť odpovedáme spravidla do 10 pracovných dní e-mailom (ak je uvedený), príp. písomne.

V prípade voľnej pracovnej pozície  pri vyhlásení výberového konania je termín oznámený vhodnému uchádzačovi o zamestnania e-mailom (ak je uvedený),  príp. písomne.

 

Ďakujeme, že ste prejavili záujem pracovať v našej organizácii. 


 


Kontaktná osoba:
Dagmar Bírová, referent PaM
Tel.: 058/4866140,111
Fax: 058/4866200
Mail: dagmar.birova@olup-prednahora.sk

 

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia