Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

archív

 OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o aktuálne realizovanom projekte:

 

„Medzinárodná a medziodborová spolupráca, výmena skúseností a informovanosť ako piliere efektivity protidrogových aktivít“

 

   

 


Poskytovateľ finančnej dotácie:  
         
Ministerstvo zdravotníctva SR                                                                        

 

Poskytnutá dotácia:
13 167,64 EUR  

Účel použitia finančnej dotácie:
Využitie skúseností zahraničných renomovaných pracovísk zaoberajúcich sa diagnostikou a liečbou závislostí na zvýšenie kvalitatívnej úrovne primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie závislostí, zavedenie nových metód laboratórnej diagnostiky markerov užívania návykových látok v SR.

 

Realizácia projektu:
8/2017 - 3/2018

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom projektu je pomocou medziodborovej a medzinárodnej spolupráce špecialistov skvalitniť diagnostiku, prevenciu, liečbu  a doliečovanie závislostí a priniesť na Slovensko novú vyšetrovaciu metódu fosfatidyletanolu, t. j. markeru, vhodného nielen pre využitie v medicíne drogových závislostí, hepatológii, neonatológii, neurológii a pod., ale aj pre využitie na forenzné účely a posudzovanie spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel v súvislosti so závislosťou.
Prioritná oblasť:
-podpora aktivít zameraných na prepájanie preventívnych, zdravotníckych a sociálnych opatrení na miestnej, regionálnej a národnej úrovni - medziodborová spolupráca so Screeningovým centrom novorodencov SR pri DFNsP v Banskej Bystrici a s Laboratóriom pre závislosti Univerzity Karolinska v Štokholme s cieľom zaviesť v Slovenskej republike vyšetrenie markeru konzumácie alkoholu – fosfatidyletanolu (PEth) - zo suchej kvapky s následným využitím tejto metódy pre laboratórne dokazovanie širokého spektra drog, včítane nových - syntetických

Cieľová skupina projektu:
-laboratórni špecialisti OLÚP, n.o. Predná Hora a špecialisti z novovzniknutej siete partnerstiev (Screeningové centrum novorodencov DFNsP v Banskej Bystrici a Laboratórium pre závislosti Univerzity Karolinska v Štokholme, Švédsko) 

Miesto realizácie projektu:
- OLÚP, n. o. Predná Hora, okres Revúca, Banskobystrický kraj
- Screeningové centrum novorodencov SR pri DFNsP, Banská Bystrica
- Laboratórium pre závislosti Univerzity Karolinska, Štokholm, Švédsko

Kontaktné údaje:
OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť Predná Hora č. 126, 049 01  Muráň
Tel.: 058/4866111, Fax: 058/4866200, olup@olup-prednahora.sk, www.olup-prednahora.sk

 

 

 

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR -

 

v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017.“

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o zrealizovaných projektoch:

„ Ochrana verejného zdravia a podpora komplexných liečebných

 programov závislosti v ústavnej praxi“

                                                                 

Poskytovateľ finančnej dotácie:           
Ministerstvo zdravotníctva SR

Poskytnutá dotácia:
26 738,00 EUR 

Účel použitia finančnej dotácie:
Ochrana verejného zdravia s cieľom zvýšiť povedomie laickej a odbornej verejnosti o závislostiach, a tak  porozumieť rizikám súvisiacim so zneužívaním drog a dopadu škôd na spoločnosť. 

Realizácia projektu:
8/2016 - 12/2016

Cieľ projektu:
Je zameraný na prioritné oblasti podpory komplexných liečebných programov závislosti v ústavnej praxi, a to:
- podpora vzájomnej výmeny skúseností medzi odborníkmi pracujúcimi s ohrozenou skupinou - realizácia stretnutí a dohoda o budúcej dlhodobej medzinárodnej spolupráci,
- podpora vzdelávacích aktivít pracovníkov pôsobiacich v oblasti drogovej problematiky - výcvik vlastných odborníkov pracujúcich s ohrozenou skupinou v terapii závislostí pomocou zmeny schém  (maladaptívne schémy a copingové štýly v závislosti jedinca),
- organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej problematike - edukácie odbornej verejnosti v problematike komplexnej prevencie závislostí formou prednášok, diskusií a workshopov,
- podpora programov a aktivít na odborne garantovanú resocializáciu – rozšírenie spolupráce a vydanie brožúr o  akreditovaných resocializačných zariadeniach v SR pre pacientov aktuálne v liečbe.

Cieľová skupina projektu:
- odborníci OLÚP, n.o. Predná Hora a odborníci zahraničných zariadení s podobným zameraním (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Apolinářská 4 v Prahe, Česká republika)
- zamestnanci OLÚP, n.o. Predná Hora (lekári, psychológovia a psychoterapeuti) so zameraním na výcvik terapie
- odborná verejnosť - ambulantní psychiatri, pedopsychiatri, praktickí lekári pre deti a dorast, praktickí lekári pre dospelých, psychológovia
- pacienti aktuálne v liečbe a v doliečovacom procese


Miesto realizácie projektu:
- OLÚP, n. o. Predná Hora, okres Revúca, Banskobystrický kraj
- Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Apolinářská 4 v Prahe , Česká republika
- akreditované resocializačné zariadenia v SR
- Liptovský Mikuláš
- Trenčín, Trnava, Nitra 


Kontaktné údaje:
OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť Predná Hora č. 126, 049 01  Muráň
Tel.: 058/4866111, Fax: 058/4866200, olup@olup-prednahora.sk, www.olup-prednahora.sk

 

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR -
v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016.“ - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“

 
Poskytovateľ finančnej dotácie:          

Ministerstvo zdravotníctva SR

Poskytnutá dotácia:

16 585,00 EUR

Účel použitia finančnej dotácie:

Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni

Realizácia projektu:

8/2015 - 12/2015

Cieľ projektu:

-Hlavným cieľom
je monitoring a hodnotenie terapeutických zmien v liečbe závislosti s cieľom  prispieť k lepšiemu porozumeniu všetkým aspektom závislostnej problematiky a účinkom jednotlivých opatrení a poskytnúť tak vierohodné, komplexné a na faktoch založené podkladové materiály na účely národných politík a opatrení krajín EÚ. Spolupráca so zahraničnými inštitúciami s rovnakým predmetom činnosti zameraným na liečbu závislostí a psychických porúch s cieľom jej ďalšieho prehĺbenia a rozvoja na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou.
-Paralelným cieľom
je zlepšenie povedomia odbornej verejnosti o komplexnom prístupe k prevencii závislostí a využitie pozitívnych skúseností  terapeutov z krajín V4 pri skvalitnení primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie závislostí.
- realizácia prednášok pre odbornú verejnosť
-
informovanie odbornej verejnosti o výsledkoch monitorovania, hodnotenia a výskumu efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni
- zorganizovanie spoločných medzinárodných pracovných stretnutí zástupcov terapeutických tímov podieľajúcich sa na realizácii projektu


Cieľová skupina projektu:
- pacienti v aktuálnej liečbe
v OLÚP, n. o. Predná Hora
- zástupcovia terapeutických tímov zo špecializovaných zariadení pre liečbu závislostí -
psychiatrická liečebňa PATEB, s.r.o. Jemnice (Česká republika) a liečebňa WOTUW Krakov (Poľská republika)
- odborná verejnosť Košického, Prešovského a Žilinského samosprávneho kraja - ambulantní psychiatri, pedopsychiatri, praktickí lekári pre deti a dorast, praktickí lekári pre dospelých


Miesto realizácie projektu:

- OLÚP, n. o. Predná Hora, okres Revúca, Banskobystrický kraj
- Košice, Prešov, Žilina
- PATEB, s.r.o. Jemnice (Česká republika), WOTUW Krakov (Poľská republika)


Kontaktné údaje:

OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť Predná Hora č. 126, 049 01  Muráň
Tel.: 058/4866111, Fax: 058/4866200, olup@olup-prednahora.sk, www.olup-prednahora.sk

 

Záverečná správa k projektu „Monitorovanie, hodnotenie a výskum efektívnosti liečby závislosti na medzinárodnej úrovni s európskou pridanou hodnotou“ nájdete tu.

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015.“

AT konferencia Seč v ČR 2016

  

 

  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - -

„Ochrana a podpora duševného zdravia v rámci komplexnej prevencie drogovej závislosti“

Poskytovateľ finančnej dotácie:
Ministerstvo zdravotníctva SR

Poskytnutá dotácia:
44 700,00 EUR 

Účel použitia finančnej dotácie:
- pokračovanie v predošlom projekte Zdravotná a integrovaná telesná výchova so zameraním na zdravie a pohyb v komplexnej prevencii závislosti prostredníctvom aktivít zameraných na ochranu, zvýšenie úrovne a kvality duševného zdravia a na predchádzanie užívania drog:
- systematické vzdelávanie odbornej verejnosti a rodinných príslušníkov pacientov spojené s ukážkami športových programov zameraných na efektívne a zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže a  marginálnych skupín
- edukácia pacientov počas liečby závislostí zameraná na prevenciu recidív po liečbe závislostí
- konštrukčne - technické zabezpečenie ihriska s mantinelovým systémom a exteriérovým zastrešeným sedením pre edukačnú činnosť
- vydanie metodických príručiek a nákup doplnkovej literatúry potrebných pre edukáciu cieľových skupín

Realizácia projektu:
9/2014 – 12/2014

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom je zníženie dopytu po drogách skvalitnením prevencie závislosti od drog  prostredníctvom nasledovných činností:
- edukácie odbornej verejnosti, ktoré prichádzajú do kontaktu so skupinami ohrozenými drogovou závislosťou (deti, mládež, marginalizované skupiny - rómska minorita, bezdomovci, drogovo závislí jedinci, ľudia  prepustení z výkonu trestu, ľudia dlhodobo nezamestnaní a pod.)
- vydanie metodických príručiek pre odbornú verejnosť
- vydanie metodických materiálov a nákup doplnkovej literatúry so zameraním na prevenciu recidív po liečbe závislostí určené pre pacientov na edukáciu počas liečby závislostí
- podpora vzájomnej výmeny skúseností medzi odborníkmi pracujúcimi s ohrozenou populáciou, s osobami so závislosťou a získavanie nových overených poznatkov a skúseností z praxe

Cieľová skupina projektu:
- odborná verejnosť- predstavitelia profesií (pedagógovia, sociálni pracovníci, lekári prvého kontaktu, kňazi, policajti, zamestnanci štátnej správy, zamestnanci a dobrovoľníci z charitatívnych organizácií, zamestnanci resocializačných zariadení, ...), v ktorých pôsobnosti je starostlivosť o rizikové skupiny ohrozené drogovou závislosťou
- pacienti v aktuálnej liečbe
v OLÚP, n. o. Predná Hora
- abstinujúci pacienti vo fáze doliečovania a ich rodinní príslušníci

Miesto realizácie projektu:
OLÚP, n. o. Predná Hora, okres Revúca, Banskobystrický kraj

Kontaktné údaje:
OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť Predná Hora č. 126, 049 01  Muráň
Tel.: 058/4866111, Fax: 058/4866200, olup@olup-prednahora.sk, www.olup-prednahora.sk

 
"Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR -v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2014.“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

„ Zdravotná a integrovaná telesná výchova so zameraním na zdravie a pohyb v komplexnej prevencii závislosti."

Poskytovateľ finančnej dotácie:
Ministerstvo zdravotníctva SR

Poskytnutá dotácia:
45 126,52 EUR

Účel použitia finančnej dotácie:
- zvýšenie úrovne a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov so všetkými typmi závislosti formou zlepšenia fyzickej zdatnosti pacientov
- podpora aktivít zameraných na všetky druhy prevencie závislostí
- materiálno-technické zabezpečenie športového areálu a nákup športového materiálu

Realizácia projektu:

11/2013 - 4/2014

Cieľ projektu:
Hlavným cieľom je zníženie dopytu po drogách:
- podpora aktivít zameraných na predchádzanie užívania drog a rizík s tým spojenými
- podpora preukázateľne osvedčených preventívnych vzdelávacích programov so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi, mládežou, rodinou a zraniteľnými skupinam
Paralelným cieľom projektu je zvýšenie úrovne a kvality liečebnej telesnej výchovy a tak prispieť ku komplexnému poňatiu primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie závislostí. To znamená vybudovať v areáli OLÚP, n. o. telovýchovné centrum, ktoré bude slúžiť na:
- primárnu prevenciu pre verejnosť, t.j. edukáciu detí predškolského, školského veku a mládeže o význame športu v prevencii závislostí, motivácia k pohybu a pravidelným športovým aktivitám a účelnému využívaniu voľného času
- sekundárnu prevenciu pre pacientov v liečbe; t.j. zlepšovanie fyzického zdravia a kondície počas liečby pacientov, ich motivácia k pravidelnému športu v abstinencii po liečbe
- terciárnu prevenciu, t.j. edukáciu pre rodinných príslušníkov a abstinujúcich pacientov v doliečovaní o význame športu v motivácii abstinovať, v upevňovaní rodinnej súdržnosti a tým udržiavaní abstinencie.

Cieľová skupina projektu:
- široká verejnosť - najmä deti a mládež
- pacienti v aktuálnej liečbe v OLÚP, n. o. Predná Hora
- abstinujúci pacienti vo fáze doliečovania a ich rodinní príslušníci

Miesto realizácie projektu:
OLÚP, n. o. Predná Hora, okres Revúca, Banskobystrický kraj

Kontaktné údaje:
OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť Predná Hora č. 126, 049 01 Muráň
Tel.: 058/4866111, Fax: 058/4866200, olup@olup-prednahora.sk, www.olup-prednahora.sk

 

"Realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2013."

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


„Informačné technológie - skvalitnenie liečby závislostí“

 
Poskytovateľ finančnej dotácie:     
Úrad vlády Slovenskej republiky

Poskytnutá dotácia:                                
10 877,29 EUR 

Účel použitia finančnej dotácie:
Nákup a  inštalácia informačných technológií (IP telefónia – telefónna ústredňa, IP telefóny) pre skvalitnenie terapeutickej práce v oblasti liečby závislostí.

Realizácia projektu:
5/2011 - 12/2011

Cieľ projektu:
Zvýšenie úrovne a  kvality  poskytovania  zdravotnej starostlivosti pre pacientov so všetkými typmi závislosti prostredníctvom zjednotenia komunikačnej infraštruktúry (nahrávanie tel. hovorov pri poskytovaní poradenstva a  informácií o liečbe závislostí, odkazová služba pre určené tel. klapky terapeutov, monitorovanie hovorov, prepájanie obsadených liniek, konferenčné služby).

Cieľová skupina projektu:
pacienti  OLÚP, n. o. Predná Hora

Miesto realizácie projektu:
OLÚP, n. o. Predná Hora, okres Revúca, Banskobystrický kraj

Kontaktné údaje:
OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť Predná Hora č. 126, 049 01  Muráň
Tel.: 058/4866111, Fax: 058/4866200, olup@olup-prednahora.sk, www.olup-prednahora.sk

 

Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR.

 

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o zrealizovanom projekte:

„Vzdelávanie zamerané na zvýšenie kvality poskytovaných služieb“

Operačný program:
Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os:        
4 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy

Opatrenie:             
4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a  neziskovými  organizáciami

Kód výzvy:        
DOP-SIA-2008/4.1.3/01

Rámcová aktivita:  
3 - Podpora rozvoja ľudských zdrojov a  zlepšenia  kvality služieb  poskytovaných neziskovými  organizáciami

Výška schváleného nenávratného finančného príspevku:        
247 574,65 EUR 

Začiatok realizácie projektu:
10/2008

Koniec realizácie projektu:  

09/2010

Ciele projektu:
zvýšenie kvality a zlepšenie kapacity ľudských zdrojov, udržanie zamestnanosti za účelom poskytovania kvalitných služieb na profesionálnej úrovni klientom OLÚP, n. o. Predná Hora, vzdelávanie v oblasti interpersonálnych zručností, zabezpečenie všestranného rozvoja u zamestnancov a  zlepšenie ich zručností v odbornej oblasti, nadobudnutie a rozvoj zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií a práce s internetom, zriadenie vzdelávacích miestností pre vzdelávacie aktivity

Zoznam vzdelávacích aktivít pre zamestnancov:
 1. Vedenie a riadenie podriadených
 2. Rozvoj manažérskych zručností
 3. Rozvoj obchodných zručností
 4. Budovanie a vedenie tímu
 5. Komunikačné zručnosti
 6. Interpersonálne zručnosti
 7. Prvý kontakt so zákazníkom
 8. Zvládanie konfliktov a stresu
 9. Starostlivosť o psychiatrického pacienta
10. Práca s PC a internetom
11. Informačné dni „Legislatíva v oblasti zdravotnej starostlivosti“
12. Anglický jazyk
13. Ekonomické postupy a prevádzka
14. Poradenská činnosť pri udržiavaní SMK podľa normy STN EN ISO 9001:2001

OLÚP, n. o. Predná Hora na základe dodatku č.4 k Zmluve o poskytnuti nenávratného finančného príspevku (Z2714013004301) pokračoval v realizácii tohto projektu nasledovne:

Začiatok realizácie:
03/2011

Koniec realizácie:  
07/2011

Zoznam vzdelávacích aktivít pre zamestnancov:
15. Práca s PC a internetom
16. Rozvoj kľúčových kompetencií manažéra
17. Legislatíva v oblasti zdravotnej starostlivosti II.
18. Akreditované vzdelávanie pre stredný a vyšší manažment

 
Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

"Priestor na Vašu príležitosť"

  www.sia.gov.sk                                          www.esf.gov.sk
 
vzdelávacia aktivita Anglický jazyk vzdelávacia aktivita Anglický jazyk - osvedčenia
 vzdelávacia aktivita Komunikačné zručnosti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 vzdelávacia aktivita Legislatíva v oblasti zdravotnej starostlivosti vzdelávacia aktivita Starostlivosť o psychiatrickéh pacientavzdelávacia aktivita Rozvoj manažérskych zručností
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

OLÚP, n. o. Predná Hora informuje o zrealizovanom projekte:

„Vybavenie lôžkovej časti oddelenia, terapeutických miestností a miestností pre terapeutov“


Poskytovateľ finančnej dotácie:  

Úrad vlády Slovenskej republiky

Poskytnutá dotácia:          
78 900,76 EUR 

Účel použitia finančnej dotácie:
Nákup vybavenia pre ubytovacie jednotky (hotelový nábytok, zdravotnícky nábytok), nákup vybavenia miestností pre psychoterapiu a terapeutov.

Začiatok realizácie projektu:
11/2010

Koniec realizácie projektu:
12/2010

Miesto realizácie projektu:
OLÚP, n. o. Predná Hora, okres Revúca, Banskobystrický kraj

Kontaktné údaje:
OLÚP, n. o. Predná Hora, Muránska Huta časť Predná Hora č. 126, 049 01  Muráň
Tel.: 058/4866111, Fax: 058/4866200
olup@olup-prednahora.sk
www.olup-prednahora.sk

Cieľ projektu:
Zvýšenie úrovne a skvalitnenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti a edukačných činností.  Vybavenie izieb pacientov nábytkom na interakciu pacient – terapeut v liečebnom procese za účelom udržania komfortu ubytovania, terapeutických miestností a miestností pre terapeutov. Vybavením izieb pacientov prispieť k zvýšenému osobnému súkromiu pacientov a ochrane ich osobných vecí počas absolvovania komplexnej liečby v OLÚP, n. o. Predná Hora.

Cieľová skupina projektu:
všetci pacienti  OLÚP, n. o. Predná Hora

Tento projekt sa realizoval vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR.
 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia