História
 
 
Výročná správa 2018
 
Darujte 2 % dane...
 
Lek. vyšetrenie a odbor. poradenstvo pre vodičov -
ktorí spáchali priestupok alebo trestný čin vedením vozidla pod vplyvom návykovej látky...
 
Expozícia Ferdinanda Coburga
Prehliadka poľovníckeho zámočku Ferdinanda Coburga.....
 
Návštevníkov: 206933
Návrh na liečbu
Na tomto mieste si môžte stiahnuť vzor tlačiva "Návrh na liečbu"
Ponuka pracovných miest
Preferujeme flexibilitu v prac.-práv. vzťahoch a konkurencie- schopnosť na trhu práce
Doliečovanie 2019 - terciárna prevencia v OLÚP, n.o.
Termíny najbližšieho stretnutia ....
 

História

Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora sa nachádza v historickej budove bývalého bulharského cára Ferdinanda Coburga (1861-1948), ktorú plánoval užívať ako svoje zimné sídlo. Víťazom projektu návrhu na výstavbu rezidencie sa stala budapeštianska firma Kondoras - Feledi, ktorá v roku 1911 urobila prvé prípravy na stavbu päťposchodovej budovy v polorenesančnom slohu, s južnou botanickou záhradou a ohrievaným jazierkom, so zaskleným nádvorím, monumentálnym schodiskom v hlavnom priečelí, s terasami a originálnym orlojom. Vlastná stavba bola začatá v roku 1912 a hrubá stavba dokončená roku 1914. Ferdinand I.,už ako excár, definitívne opustil Prednú Horu v roku 1944 spolu s ustupujúcou nemeckou armádou.

Po skončení II. svetovej vojny sa majetok po Ferdinandovi Coburgovi na Prednej Hore dostal pod osobitnú štátnu správu. Po roku 1948 bolo povereníctvom zdravotníctva rozhodnuté objekt na Prednej Hore prebudovať na tuberkulózne sanatórium.


Významné medzníky:
Rok 1952 - zahájenie činnosti tuberkulózneho sanatória

Rok 1973
- reprofilizácia tuberkulóznej liečebne na protialkoholickú liečebňu s celoslovenskou pôsobnosťou

80. roky - liečba pacientov aj s inými látkovými závislosťami (lieková toxikománia, inhalácia prchavých rozpúšťadiel, kombinované závislosti)

Rok 1995
- špecializované pracovisko pre liečbu závislostí od tvrdých drog a patologického hráčstva

Rok 2000
- špecializované pracovisko pre liečbu drogových závislostí od ilegálnych drog

1. 8. 2005
- transformácia organizácie zo štátnej príspevkovej na neziskovú 

Rok 2006
- získanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001

Rok 2008
- získanie štatútu špecializovanej nemocnice pre liečbu drogových závislostí na základe rozhodnutia MZ SR v odboroch psychiatria a medicína drogových závislostí

Rok 2009
- obhájenie certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001 na recertifikačnom audite s následným predĺžením platnosti certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 na ďalšie obdobie

Rok 2010
- ukončenie rekonštrukcie ubytovacej časti s plnou lôžkovou kapacitou (max. 4 lôžka na izbe s vlastným hygienickým zariadením)

Rok 2011 - nadviazanie medzinárodnej spolupráce so špecializovanou nemocnicou WOTUW Krakov (Poľská republika)

Rok 2012 - obhájenie certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008 na recertifikačnom audite s následným predĺžením platnosti certifikátu systému manažérstva kvality na ďalšie obdobie
-zavedenie vyšetrenia markera konzumácie alkoholu - CDT - do praxe v OLÚP, n. o. - prvenstvo v Slovenskej republike

Rok 2013 - rozšírenie odborných činností v ambulantnej zdravotnej starostlivosti - získanie osvedčenia o akreditácií pre výkon psychoterapeutickej praxe v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia
-zavedenie vyšetrenia markera konzumácie alkoholu – EtG - do praxe v OLÚP, n.o. – prvenstvo v Slovenskej republike

Rok 2014 - nadviazanie medzinárodnej spolupráce so psychiatrickou liečebňou PATEB, s. r. o. Jemnice (Česká republika)

Rok 2015 - pokračovanie v medzinárodnej spolupráci s WOTUW Krakov a PATEB, s. r. o. Jemnice, realizácia medzinárodného výskumu

Rok 2016 - realizácia výskumu zameraného na účinok podpornej liečby na rýchlosť zotavovania pacientov z ochorení pridružených ku závislosti
-nadviazanie medzinárodnej spolupráce s Klinikou adiktológie 1. LF UK a VFN Praha (Česká republika)

Rok 2017 - nadviazanie medzinárodnej a medziodborovej spolupráce so SCN SR pri DFNsP v Banskej Bystrici a Laboratóriom pre závislosti Univerzity Karolinska v Štokholme zo Švédska

 

   
 

 
O NÁS   ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ   PACIENTOM   PREVENCIA     OSTATNÉ SLUŽBY   INFORMÁCIE   FOTOGALÉRIA   ZMLUVY    
COPYRIGHT © OLUP-PREDNAHORA.SK 2011 designed by Artlandia